Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Here at AI bees, we will ensure that your sales processes are more efficient, collaborative, and streamlined; as a result, making your salespeople your most competitive edge. Any discussion of AI is bound to elicit anxieties of job loss and redundancy. Even if such concerns are minor, sales teams may be hesitant to alter their processes radically. Gather and combine data from shipping, fulfillment, customer support, and technology to see what and when consumers question, return and replace products and services. Sales managers face the difficult task of predicting where their team’s overall sales will fall each quarter.

How To Use AI In Sales

Sales teams should be focusing their attention on which AI and automation tools are best for their business and how they can best leverage the power of these technologies to supercharge their growth. For example, you might track where they’ve gone on your website and how much time they’ve spent on specific products or content. With AI, you would know which email marketing messages they opened and which ones led to a website visit. AI can detect patterns to help salespeople decide the best course of action. The right affordable sales AI platform for a business will vary based on qualities like its favored medium for prospect outreach, its scale, the nature of its sales process, and its sales team’s current performance.

PRODUCTS

AI helps salespeople identify needs and align solutions before they make the call so they have less exploring to do on calls. While the AI program won’t meet potential clients or close deals for you, it feels good to know that your targets are already laid out— all you have to do is shoot. Less time spent sifting through truckloads of data means more time selling, and that How To Use AI In Sales translates into increased sales. Sales teams know that some customers are easier to talk to than others! Dialpad Ai’s features, like Custom Moments, are ideal for capturing the sentiment of interactions in real time, with the option for managers to step in. According to McKinsey, sales professionals that have adopted AI have increased leads and appointments by about 50%.

Will AI take over trading?

The trader will not become obsolete very soon. However, as machine learning models improve at making accurate predictions based on data, their roles will likely grow more specialized.

You don’t need to be a technical expert or a programmer to take advantage of AI tools. But you do need a basic foundation in AI’s key technologies and terms. A typical non-AI system, like your accounting software, relies on human inputs to work. These insights can then be used to make predictions, recommendations, and decisions.

Conversational intelligence platforms allow managers to browse and benchmark assessments of reps’ calls.

Rather than basing its scoring criteria off generic models, it closely examines and learns from the criteria that’s specific to your unique business model and sales process. Then, as time goes on, it only gets better at determining which leads are most worth pursuing, and which ones will require more effort. But until recently, technology was only good for performing physical or computing tasks. Now, artificial intelligence has changed all that, and its benefits are spreading across industries. To solve a single problem, firms can leverage hundreds of solution categories with hundreds of vendors in each category. We bring transparency and data-driven decision making to emerging tech procurement of enterprises.

https://metadialog.com/

It’s heavily used in sales at the convenience of both those who buy and those who sell and its greatest advantage is that it provides businesses with remarkably valuable insights about their customers. Apart from improving how sales teams interact with customers and the rest of the outside world, AI also influences the way sales teams work on the inside. Well-interpreted data can also help human reps choose their approach, language or tone when addressing customers and prospects. Finally, AI can distinguish between desktop and mobile phone users or identify channels that consumers use to communicate, therefore ensuring they’ll see your message once you reach out.

Practice Improvement

Those capabilities are particularly useful for sales managers interested in having a bank of information to browse, benchmark, assess, and better understand their reps’ calls. Having access to that kind of information gives management visibility into — and insight about — where their team has room to improve. What’s more, sales reps can get a complete view of the customer — resulting in more personalized interactions that leads value.

 • You can define the parameters of forecasting big and small businesses that are very informative for every businessman.
  • Now, AI systems can study the CRM data and prompt sellers when they see an opportunity to cross-sell or upsell to buyers.
  • Sales reps know what they don’t know and they can easily recognize which type of info would help them boost their sales.
  • While not working, Paul enjoys playing videogames, walking his dogs, attempting to cook, and the occasional trip to Starbucks. Predictive AI is not only a smarter and more accurate way of selling. As AI advances in speed, accuracy, and ease of use, you can bet your competitors will begin adopting predictive technology as a direct path to win. With new feedback and new data fed into the algorithm, there’s no doubt that AI will only become better at recommending products and special offers to specific customers. They will be making fewer and fewer mistakes and having a decent product recommendation algorithm is becoming an absolute must for any online retailer.

   NLP is designed to understand and respond to human speech—written and verbal— in a way that sounds human. Using computational linguistics, NLP not only strives to understand the language being used, but to interpret the intentions and sentiment behind the words. You’ve probably interacted with an NLP tool, as this AI technology is already being used to innovate digital assistants, speech-to-text dictation programs, and customer service chatbots. Here are three types of AI that sales teams are currently using across industries. Perhaps your organization has already started working with a program that uses one of these AI technologies. Traditionally, automated sales technology operated by performing its duties based on the rules set for them by humans.

  Share →

  Leave a Reply