Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The Scoop: Global adult dating sites may be fraught with inactive pages and dashed dreams, but Great Asian Match (PAM) has gone how to find fuck buddy fantastic lengths to make certain it just includes genuine and serious daters within the database. This dating website features recognized itself as a matchmaking service for Western males and Asian females seeking to day beyond their unique state’s borders. PAM’s sleek platforms and matchmaking service has actually resulted in countless interracial interactions between singles who honor their own commitments and desire heartfelt contacts.

In 2013, Tinder had been in its first year of procedure, and chairman Barack Obama was actually just entering his next term. “Wolf of Wall Street” and “Iron Man 3” happened to be the blockbusters of the year, and Katy Perry’s “Roar” was actually on every 20-year-old’s “Get Psyched” playlist.

The year of 2013 was a fairly huge one out of the technology sector, too. Bing revealed its model for Google Glass eyeglasses, which had been among the first efforts to incorporate wearable innovation into everyday life. American whistleblower Edward Snowden leaked information about the NSA and made men and women alert to confidentiality issues on the web. And Twitter began enabling 15-second Vine films on the system.

During this year of development, difficulty, and twerking, Perfect Asian complement (PAM) had gotten their start. The dating site established in 2013 to provide singles entry to the more expensive internet dating globe.

While their rivals utilized location-based corresponding and picture swipes, best Asian Match focused on generating organic introductions between people who possess differing backgrounds yet express comparable values, passions, and objectives. The website’s objective will be stage the playing area for Western men seeking Asian females, as well as its matchmaking technology has created a lot of international contacts.

As a consequence of Perfect Asian fit, contemporary singles can mix huge ranges in their find love and find someone that meets all of their conditions and it is precisely their own type.

“Men from around the whole world really love Asian beauties, and also the cost-free Asian matchmaking solution PAM is a perfect means of promoting all of them,” said the right Asian Match group. “best Asian Match chooses the ideal internet dating match available.”

Community recommendations motivate Good & Honest Behavior

When you are finding out a unique video game or getting into a society, it is important to get a good sense when it comes down to policies first, and that means you know very well what to do to be a success to get the outcomes you would like. It is the same inside online dating sites world. Dating sites have actually various rules, requirements, and guidelines to assist singles have a safe and positive knowledge, that may differ from website to website and app to app.

Optimal fit Asian has ready Community recommendations that make good sense and foster count on between strangers on line.

According to these directions, all users must certanly be at the very least 18 yrs old, in addition they must definitely provide truthful and precise informative data on their own profiles. Members can just only get one dating profile on PAM, and they have to upload one obvious, proper, and harmless picture of by themselves. The moderators will remove any photograph featuring nudity, effective pictures, artwork assault, email address, proprietary pictures, or any person aside from the individual.

Failure getting an authorized image in position can result in the profile getting taken off the search results and PAM database.

Ideal Match Asian also has a zero-tolerance plan against hate address, risks, and profane or abusive language. The site obstructs and deletes emails containing junk e-mail or external links, and it also flags members exactly who solicit intercourse, harass people, or take part in prostitution.

“it’s very important to see and follow good safety protocols whilst not to place different members in danger of scamming,” the most wonderful Asian complement group claims. “your bank account ought to be handled and operated in a secure and protected manner prior to these Community recommendations.”

If someone over and over disobeys the city Guidelines in a way that is regarded as bad for others, PAM moderators will need quick action by terminating that individual’s account, plus the staff may also ban that ip from using its site and services down the road.

The Perfect complement Asian team urges their users is vigilant and document any questionable or harmful characters they encounter using the internet. Its as much as everyone keeping PAM a friendly location to socialize, and the easiest way to overcome bullying and punishment on the site is through stating it and preventing an individual.

a reliable group Guides Users to Global Matches

Perfect Asian complement is actually a free-to-join dating internet site in which people of all backgrounds feels a feeling of that belong and objective. Its dependable solutions foster online contacts that flower into long-term friendships and connections, and thousands of singles worldwide have taken benefit of its user-friendly services.

As PAM users, singles can depend on the 24/7 customer support of a caring team. This site’s translation services and travel products can connect the difference between worldwide daters and play a role in the love and contentment of users exactly who give their unique all into the dating site.

The PAM website promotes members to take those very first actions to romance by delivering an email, doing a video clip chat, and buying virtual gift suggestions. That online backwards and forwards is generally exciting, and it’s really merely natural for users to want to take what to the next level by conference personally. Whenever the period will come, the most wonderful Asian complement group comes in for aid and arranges the information so both users feel secure.

The majority of PAM’s male customers inhabit affluent Western nations (the U.S., the U.K., and Australia), even though the majority of PAM’s ladies result from more very humble beginnings in Asian countries like Thailand, Vietnam, in addition to Philippines. These singles need a proper commitment that will change their resides for all the better.

“our very own membership includes genuine guys and genuine Asian ladies looking to big date,” the team mentioned. “Our determination setting ourselves apart from websites tends to be known as one of the unique selling factors.”

The Perfect Asian complement team is continually looking for ways to meet the needs of today’s singles and demonstrate to them that discovering a compatible date in Asia is easier than they feel.

Within the last few number of years, Great Asian Match has circulated a companion app for Android consumers who would like to simply take their own fits and discussions together wherever each goes. This will make it an easy task to keep up with new matches during the Encounters folder and new messages inside email, you’re never off touch or away from choices within the online dating sites world.

Perfect Asian Match is actually a High-Class Service for Serious Daters

Perfect Asian Match has received incredible staying power in the current fast-paced and ever-changing dating scene. Since 2013, this site features endeavored to combine right up suitable dates and foster loving relationships that can over come huge ranges and cultural variations.

Today the PAM dating app has taken up the torch for Android os customers and persisted to deliver an excellent dating solution and give their people access to big date customers that authentic, really serious, and beautiful. Many people have offered best Asian complement a go, as well as the program has stimulated lots of intercontinental love connections.

“We’re an Asian dating internet site focused on your personal future,” the team claims. “best Asian fit helps thousands of people day-after-day relate solely to the Asian partner regarding hopes and dreams.”

Share →