Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Once you tie the knot, life changes forever.

Marriage improvements how you and your partner align with each other, as well as whatever you consider crucial in your lives.

Often , these types of changes aren’t as dramatic as you might believe. But they are nonetheless a major change in your marriage, and it’s worth being ready for them.

Deciding In

Engaged and getting married is an interesting time in an individual’s life. Via planning a wedding party to finding https://mailbride.net/asian/filipino-brides/ the perfect residence, there are lots of things that must be done to keep your nuptials set off without a hitch.

The process of buying a residence can be quite difficult for first-time buyers. Nevertheless there are a few tricks and tips that can help you find your dream property without breaking the bank. The best tip might be patient and ensure you get it right.

A house that echos your personality and standard of living is the best place to start. This will not simply help you give in faster, but it may even save you a lot of money on your rent or mortgage payment.

The best part is that you can perform all of these jobs within your budget. Fortunately, there are many great mortgage brokers that will let you find the property of your dreams at an amount that’s right for everyone.

Locating Yourself

Marriage is a huge commitment and it needs a lot of. It takes a very long time to get used to the new standard of living and it can always be very demanding.

It is important to make certain that you are getting married for the right reason but not simply because of other people’s expectations. For anyone who is not happy with your your life or your lover, it may be a chance to consider varying your relationship.

You may be scared to talk about your emotions, but it is important to do so and stay open. Writing your thoughts and feelings will let you understand yourself better, which is essential for a healthy and balanced relationship.

It is also smart to take some time for your own and pursue your passions or interests. This can help you feel more grounded and less stressed by other factors in your lifestyle.

Adding Kids

When you as well as your significant other enter into married life with kids in tow, you’re looking at a shift out of co-dependent romances to collaborative ones. For some, this is a transformative experience that reorders goals and requires more juggling and negotiation with the intention of shared joy.

The most significant challenge is usually to maintain a marriage that involves two people who have differing requirements, as well as a developing family, particularly when one partner is responsible for every one of the children’s activities and another must make scheduled without a pay check.

The best way to continue to keep things unique is to be start about your own personal needs and desires, and let your spouse know what matters most to you. This is accomplished through a variety of methods, including having a good time together and discussing what’s vital that you both of you on an ongoing basis. The best marriages are able to keep up with the same core prices in an evolving and changing world.

Growing Old Mutually

There’s something special in a couple having still holding hands and having a laugh at comedies they keep in mind from their smaller days. Having spent years together, they are yet to grown inside their understanding and determination to each other.

There is nothing more valuable than a relationship that can stand the test of time. It is the dream of every single happily married few to have a partnership that only sweetens with age.

But just how do couples handle this? Just how can they re-negotiate their relationship to take into account all their new flexibility, increased period together, practical decreased income, and falling health and energy? Experts say that it’s a delicate show up, and one particular that requires mutual commitment and understanding.

Share →

Leave a Reply