Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Romance is important in any romance. It is an vital component of a happy marital relationship and an important factor in an excellent relationship. If you wish to learn getting romance with girls, there are lots of simple guidelines that can help you. The best advice is always to start small and build upon it over time.

The most basic form of love is certainly attention. Performing a good job of paying attention to the girl will go a considerable ways toward wooing her. For instance , taking care of her when she’s suffering is a great approach to show her you care and attention. You could also amaze her which has a bouquet of flowers, or buy her a nice bottle of wine. A female will feel specialized when your lover knows that you simply taking her mind from work or school, and she’ll become psyched to spend more time with you.

Giving her a thoughtful gift idea will do wonders for your romance. A thoughtfully selected present shows her that you treasure her and that you want to show her that you’re romantically prepared. However , you should not over do it. Costly gifts are generally not as effective as randomly gifts. Actually the most passionate gesture you can create is always to leave a clear movie fat free popcorn box on her behalf kitchen counter.

Assembling a collection of your favorite pics from her social media accounts is a great approach to show her just how much you like her. It is also smart to send her a photo in the collage to add to her collection. Using a digital collage is a good way to do this kind of.

Making funny reviews is a great way to get your point across. She will value your humor and laughs, and it will become a fun talking starter. Laughing is a proven medicine.

Displaying your desire for her hobbies and interests and interests is a wonderful way to prove that you are not just another dude. Buying her a ticketed to check out her favourite concert is actually a romantic touch, as is producing her treasured dessert or perhaps dinner. Becoming a good listener is a affectionate gesture, as well.

You will find numbers safe online chat rooms of other things to do to get a female’s heart, however the aforementioned are the most important. The other thing that a girl will be looking for can be described as man that has mastered the art of playing that cool. This consists of not communicating too much not holding again on special nothings.

A few other points to consider are text messaging, planning a special date, and wearing an appropriate costume. All of these things are important, and they will all aid to show your gal how much you care about her. Having a clean home and a tidy bedroom is mostly a big plus, and you should try to hold the place to be able.

https://get.wallhere.com/photo/Japan-model-portrait-love-red-dress-pattern-fashion-Sony-Japanese-yukata-kimono-skin-waiting-Kyoto-beautiful-cute-girl-beauty-woman-lady-sexy-design-zeiss-kawaii-for-gown-textile-shoulder-photo-shoot-outerwear-formal-wear-your-a7s-846151.jpg

Should you be still trying to figure out how to get romantic movie with women, it’s time to start getting creative! The more fun and interesting things you carry out, the more likely she’ll fall for you.

Share →

Leave a Reply