Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The best mailbox purchase bride offerings have been proven to provide effective and safe dating and relationship activities. The services also protect their individuals from fraud and scams. This is exactly why they are a favourite.

SingleSlavic is one of the greatest online all mail order woman platforms for Russian and Ukrainian girls. This features an impressive range of search filtration and a wide variety of messaging tools. In addition , SingleSlavic includes hundreds of positive reviews authored by real people.

Its pub fees happen to be reasonable for any its features and benefits. Moreover, it includes customer support and a cash back guarantee.

When you become a member of this site, you’ll a free trial period to help you see whether it is the right choice in your case. Once to get a member, you can search for your Russian or Ukrainian woman and begin talking to her.

This kind of service is excellent because it offers lots of search filters that can be used for free to narrow down your alternatives and find the ideal woman. As well as, you can get in touch with her by way of video discussion.

The service is also a good option for women who wish to meet men from their countries, but aren’t find them in the traditional method. It is easy to locate a good match here, and you should enjoy the relationship with her.

You are able to sign up for a free consideration in the most of postal mail order bride sites and browse users without paying whatever. Many of them even offer personality testing to help you discover an appropriate girl for you.

Moreover to looking for any potential spouse, you can also communicate with her through email and live-streaming videos. This will choose your relationships more personal and be sure that you are comfortable with each other before you decide to day or get married to her.

What is the difference between a mail purchase bride record and a normal dating site?

The main big difference between mailbox order woman catalogs and other online dating services is that you select who all you want to chat with. This is a way for you to meet up with a lot of diverse women, and also to be sure that they can be interested in critical relationships and marriage.

It’s also an excellent way to save https://latinawomen.net/ money and time because a person spend several weeks, months, or years communicating with a girl who is not going to suit you. Of course, if you are ready to be in down, it is also a terrific way to meet the soul mate.

This website incorporates a large data source of Russian, Ukrainian, and Belarusian females. Its members are mostly girls looking for absolutely adore and marital life.

Thousands of Slavic, Cookware, Latin, and European ladies are procrastinating https://mhperu.builderallwp.com/wvoc/bnha-x-reader-talent-show.html/?paged=1640 because of their perfect lovers online. All their profiles have already been carefully confirmed by the site to make certain they are genuine and genuinely looking for marriage.

These young girls are very delightful and enchanting. They often originated from Eastern The european union, Russia, and Ukraine, nevertheless other countries in addition have a huge number of attractive brides available for purchase. Usually, these types of women are young, single, and have the features that you want within your future wife. They have a good educational background, a well-paid work, and the ability to provide for their relatives. They’re also able to keep a healthy way of life and treat their particular men like kings.

Share →

Leave a Reply