Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Foreign birdes-to-be are a large phenomenon today. They are very popular, but they are the very big problem. Some image source of these girls are undocumented, and many of those have little or no social skills. There are also many studies of assault against them.

Mail-order brides to be

A mail-order bride is a woman who is looking for a husband around the Internet. These girls are selected by the soon-to-be husband, often a abundant man. A lot of girls had to leave a life of misery, while other people are just looking for a better life in a developed country.

In order to become a mail-order bride, a girl must be registered over a specific web-site. She fills out a profile and submissions her ID. Depending on the internet site, she may want to verify her identity by providing photographs or various other identification.

Some sites demand a fee to join. However , a large number of services have time. Users can browse background, send texts, and send out virtual bouquets.

Before signing program a mail-order bride support, make sure it has a good standing. Most sites use a credit-based system. Often , you can purchase credits to get features, say for example a professional photo or maybe a video discussion.

It is a legal way for men to meet international women. The typical monthly price ranges coming from $40 to $80, with regards to the platform.

Undocumented women

The quantity of undocumented women of all ages in the United States is normally increasing. These women will be largely young and in key labor force time, and many could be eligible for permanent residence.

Undocumented women possess a higher education level than prior many years. They are more likely of talking English well and have better health benefits. Their work levels are similar to the ones from their men counterparts. Yet , they have lessen percentages of management and science and are generally more likely to be employed in low-paying, service jobs.

A recent report from the America government found that there is “considerable” likelihood of abuse in marriages contracted through overseas marriage brokers. These organizations operate in the usa and are requested with putting possible brides right from abroad with American husband and wife.

Although the Federal International Marriage Broker Regulation Midst (IMBRA) was passed in 2005, it had been not implemented for several years. That legislation requires background checks meant for American citizens who wish to marry another bride. In addition , this limits American clients from repeatedly filing immigration paperwork for a foreign bride.

Assault against international brides

Many foreign brides to be suffer assault in their residence countries. This includes local violence, lovemaking abuse, and financial misuse. Some people do not allow their international brides to participate in decision making. Similarly, a few wives aren’t allowed to dedicate their own funds.

The United States recently passed the International Relationship Broker Regulations Function (IMBRA) in order to protect the rights of foreign brides. In addition , the act features provisions specific to mail buy brides.

Even though the act was made to keep immigrant women safe, they have proven an issue to impose. For example , a mail order bride’s migration status can be utilized by her husband or maybe a buyer to control her. Whenever she is within an abusive romantic relationship, your sweetheart can apply for a waiver beneath the VAWA.

An alternative issue which includes impacted the mail-order bride sector is grow old limits. New women will often be encouraged to marry older men. They may not know regional customs, experience little usage of financial support, or even understand where to switch for support. Several nations around the world have passed regulations restricting the age at which a girl can lawfully marry.

Share →

Leave a Reply