Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If korean brides you want to look for a partner offshore, you have just a few options. You can join specific web pages designed for foreign brides to be, or you can simply choose a free world-wide dating web page. However , there are a few things to remember when choosing a web site.

For starters, you want a site that is convenient to use. A good web-site should permit you to browse through profiles, access a databases, and even talk with prospective partners. It should in addition have a huge database of foreign brides to be.

One more thing to consider may be the security in the website. Ensure to prevent sites that delete your account if you have not paid. Likewise, don’t forget to take a look at the reviews. They will help you get a better thought of the quality of the service.

Many -mail order wedding brides will be children or teenagers. In addition , most are educated. Therefore , you shouldn’t be afraid to approach them. When you aren’t sure if they’re best for you, you can always give them a warning.

https://t4.ftcdn.net/jpg/02/00/94/09/400_F_200940952_T7KKvccYSL1ItDBAe6Ev2GxqBvl1inH1.jpg

Some countries have banned international partnerships. However , if you are really serious about finding a spouse, you should bear this in mind.

Foreign young ladies usually have another type of culture, that can be hard to understand. Yet , it is important to remember https://www.amazon.com/Wedding-Unity-Symbols/s?k=Wedding+Unity+Symbols that they will be likely to admiration you and your worth. So you shouldn’t be surprised if they are dedicated and loyal.

Most women prefer men who all are open-minded and willing to find out about their way of life. This can be a wonderful bonus.

Share →

Leave a Reply