Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Fascination About Best Cannabis Strains For Depression

A 50/50 sativa/indica hybrid, Cookies Gelato produces well balanced results that target the mind and body. The headier elements of the high offer a practically psychedelic level of ecstasy and self-questioning. At the very same time, a significant body stone keeps you grounded and unwinded. Cookies Gelato bears excellent strength with 28% THC.

Newbies ought to exercise care, as just one puff loads a considerable punch. When smoked sensibly, Cookies Gelato leads to an extremely soothing and centred high. Measuring up to its name, Cookies Gelato boasts a syrupy terpene profile and an abundance of dense buds taking off with trichomes. With a flowering time of 810 weeks, Pink Tuna Strain https://westcoastsupply.cc/product/pink-tuna/ these plants produce a tremendous 600g/m when grown inside your home, and 650g/plant outdoors.

The 3-Minute Rule for Best Strains For A Great Night’s Sleep

Our breeders tweaked Watermelon OG S1 to create our own Watermelon feminized strain. Watermelon is an indica-dominant hybrid that exhibits distinct scents of, you guessed it, watermelon. Let its abundant THC content of 22% lull you into a state of blissful bliss. Be gotten ready for total couch-lock together with munchies and a quintessentially stoned sensation.

Growers will be delighted by the thick layers of resin on Watermelon’s iridescent, frosty buds. This cultivar performs well inside and outdoors, reaching a height of 80130cm and creating yields of 450500g/m in the former area. Outside yields can reach 500g/plant, with plants rising to a height of 2m. Marijuana chefs will enjoy this pressure’s fruity aromasthe best addition to sweet weed deals with.

The Ultimate Guide To 7 Best Relaxing Weed Strains

This indica-dominant strain uses simply sufficient invigoration to keep you unwinded without feeling lethargic. Its strong, euphoric high begins rapidly and lasts for hours, thanks to a mediumhigh THC material of 18%. Perfect for enhancing focus, this pressure will leave you peaceful and tranquil (but not sluggish). If you’re attempting to determine which pressure of weed relaxes you without making you tired, Somango XL must be at the top of your list.

The child of 2 robust stress known for their productivity, Somango XL produces massive buds. With a blooming time of 89 weeks, indoor yields from this compact plant frequently reach 575g/m, with outside yields of 600g/plant. Nevertheless, because Somango XL grows so largely, make sure to control humidity levels to prevent mould.

Some Known Questions About Best Cannabis Indica Strains – Our Cultivars.

Obtained from AMG and Shiva, this critically acclaimed cultivar won top place for “Common Weed Cultured in Soil” at the Highlife Cup. El Customer is a well balanced hybrid with a 60% sativa, 40% indica split. Its results start with an invigorating head high prior to melting into a relaxing body high that preserves a cerebral undertone As such, El Patron is perfect for minutes of peaceful self-reflection or chilled-out socialising after you’ve completed all your jobs for the day.

Growers will note that El Customer’s indica genes prevail, producing a stocky plant with great deals of lateral development. This pressure grows best in climates with long summers, producing low-maintenance, resilient plants. Indoors and out, El Patron offers a medium yield after a flowering time of around 910 weeks.

The Single Strategy To Use For The Top 10 Cannabis Strains For Relaxation And Stress …

Where are you from? United States, Canada, Which part of Canada? Select an area, Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland & Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Island, Qubec, Saskatchewan, Yukon, By accessing this website, you accept the and Personal privacy Policy.

Stress is a typical part of life that everyone experiences from time to time. Stress can encourage you to get jobs done, however often high levels of stress can lead to anxiety and take a negative toll on your body. Thankfully, certain medical marijuana strains have become one of the go-to solutions to quickly decrease elevated stress and anxiety levels.

Share →

Leave a Reply