Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Web video games are a fun and relaxing method to unwind from the stresses of daily life. They are often played from the comfort of your own home, at work or on the go.

Internet browser games are free to play and require simply no additional application or for downloading. They also have interpersonal interactions and are popular among a huge user base.

The games use standard world wide web technologies including HTML, CSS, JavaScript and WebGL to achieve sophisticated graphics. Front side end is definitely implemented in the user’s browser plus the backend contains server technology.

Game design and style is important pertaining to web online games to be successful and gives a convincing experience. Choosing the time to understand the requirements of your target audience can help to guarantee they have the perfect experience.

A good example of this is Wordle, a popular phrase puzzle video game that was bought by the New York Times. It requires you to speculate five-letter words in a variety of different varieties and then receive feedback per one.

Besides being deceptively basic, Wordle is a great way https://www.dchats.top/ to challenge yourself and make some fun new good friends. It’s the great way to rehearse your examining skills, since you’ll receive hints for each and every correct solution.

Online multi-player games are a fantastic way to produce problem-solving, synthetic and tactical considering skills. They will allow kids to play with others around the world and can be a fantastic tool for the purpose of learning about completely different ethnicities and views.

Share →

Leave a Reply