Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Община эта просуществовала минимум до XV века, и позднейшие свидетельства о ней связаны с огромным корпусом переводов еврейских классических источников на рутенский язык (послуживший основой современных украинского и белорусского) — официальный язык Великого княжества Литовского. Именно на этот язык в конце XV века евреи Киева перевели множество сакральных текстов, например, труды Рамбама или «Шестокрыл» Иммануэля Бонфиса из Тараскона. Переводы эти сделаны евреями, прекрасно владевшими славянскими языками, и явно не ашкеназами (для которых идиш уже был главным языком общения). Предположение о том, что переводы предназначались для еврейских женщин, не владевших ивритом, выглядит странно — женщины не изучали Рамбама.

Есть множество разрозненных упоминаний об этих евреях — в респонсах, в дневниках путешественников, в нееврейских источниках. «Я удивился, — пишет еврей из Византии, — встретив соплеменника в Киевской Руси, не знавшего других языков, кроме славянского». Евреи во многих странах были частью многонационального общества, но Украина, действительно, особый случай — здесь евреи имели дело с демографическим большинством, не имевшим своего государства — украинцами — и меньшинством — поляками, обладавшим всей полнотой власти. Попытка возродить после войны еврейскую автономию в Крыму, инкриминированная Еврейскому антифашистскому комитету, стала тем формальным предлогом, который позволил расстрелять комитет почти в полном составе.

“Объединиться с украинскими сестрами и братьями и поддержать их против зверств”. Еврейские медиа об Украине

Еврейские федерации Северной Америки являются структурной основой еврейской общины США и Канады и представляют более 300 еврейских федераций. Еврейские федерации ежегодно собирают и распределяют более двух миллиардов долларов в рамках программ поддержки и грантов для еврейских общин Северной Америки и Израиля. На эти пригородные общины ложилось основное бремя внутренних еврейских налогов, от которых более мощная община (например, в Люблине) себя освобождала. Водораздел проходил ведь не только между несчастными евреями и жестокосердными гоями — самая жестокая конкуренция шла между самими евреями. Нельзя забывать и о внутренней еврейской конкуренции, которая тоже способствует исходу евреев из крупных городов. — имели пригородные еврейские общины, состоявшие из соплеменников, которых городская община вытеснила из своих пределов.

евреи помощь украине

В «старых» колониях прошло массовое раскулачивание, в новых поселениях были разрушены только-только созданные формы добровольной кооперации. Насильственное изъятие зерна у недавно созданных колхозов привело в 1931–33 годах к массовому голоду (как и везде на Украине). В то же время из-за мирового экономического кризиса резко сократилась помощь Джойнта. Переселенцы, обманувшись в своих надеждах, устремились в большие города, где в связи с началом индустриализации вновь оживилась промышленность. К концу 1930-х годов численность еврейских крестьян на Украине по сравнению с концом 1920-х упала в 2,5 раза.

Для Херсона создали дополнительную защиту от обстрелов России (видео)

Существенная часть представителей этой традиционной группы принадлежала к лицам с урезанными гражданскими правами, так называемым лишенцам. Тогда как среди общего населения СССР лишенцами являлись примерно 7%, среди еврейского населения они составляли 30%, а в местечках Украины — 40%. Были и серьезнейшие социально-экономические проблемы, заставлявшие форсировать переселение. Перенаселенность штетлов (невзирая на высокие темпы эмиграции), отсутствие работы и средств к существованию привели к тому, что перед революцией свыше 20% еврейского населения жило в абсолютной нищете. Полмиллиона евреев было выселено русской армией из прифронтовой полосы во время Первой мировой войны.

Но все-таки подавляющее большинство украинцев живет надеждой на возвращение. Однако, есть большая разница между евреями и другими украинскими беженцами за границу. В отличие от других украинцев, у евреев есть государство, которое готово не просто помочь и немедленно принять их, но и дать гражданство. Оперативно упрощены были требования к документам, удостоверяющим личность и подтверждающим право на репатриацию, и ускорен процесс выдачи израильских паспортов. Государственные службы Израиля ведут активную работу по поддержке новых репатриантов (олим, как их называют на иврите), зачастую потерявших на родине все, и по их абсорбции в израильское общество.

В то же время, тысячи спасателей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными. Сегодня День памяти украинцев, спасавших Артур Золотаревський евреев во время Второй мировой… Современные тенденции показывают нам, что человек всё больше времени проводит online.

Два знака Зодиака встретят любовь в конце января 2023

Именно в этот период взаимодействие властей, переселенцев и зарубежных спонсоров выглядело вполне гармоничным. Крым и украинские степи лежали недалеко от районов традиционного проживания евреев. На тот момент политика советской власти оставалась все еще достаточно открытой и к инициативам населения, и к деятельности зарубежных благотворительных организаций.

Помимо этого, заявление на еврейскую иммиграцию могут подать и те, кто до выезда из Украины в Германию некоторое время проживал в другой стране, например, в Израиле. Это не является препятствием для подачи заявления на еврейскую иммиграцию. Заявления можно будет подать в местной еврейской общине в Германии, которая примет их и перенаправит для дальнейшей проверки. Решение о том, выполнены ли условия приёма в качестве еврейского иммигранта, принимает не еврейская община, а Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев. Еврейская община проводит предварительную проверку наличия права на подачу заявления. При отсутствии такового община посоветует отказаться от подачи заявления.

  • Украинские евреи отмечают, что не ожидали от Израиля столь пассивной реакции на преступное вторжение РФ в Украину.
  • Перед лицом экзистенциального вызова нации действительно важным становится только вопрос выбора гражданской идентичности.
  • Прожил там 30 лет, у него была своя община, положение в обществе, но он, я считаю, принял правильное решение.
  • Заявление могут подать лица, которые по состоянию на 24 февраля 2022 г.

Перед лицом экзистенциального вызова нации действительно важным становится только вопрос выбора гражданской идентичности. Обращение опубликовал на своей facebook-странице сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (ВААД) Украины, диссидент Иосиф Зисельс. Но мы говорим не о евреях, а о людях, которые имеют право на репатриацию.

Вслед за «большим террором» на еврейские сельскохозяйственные поселения в Крыму и на Украине обрушилась Вторая мировая война. Большинство из выживших в эвакуации не вернулись на пепелища, часть же возвратившихся в 1946–48 годах переселилась в Биробиджан. Еще одним признаком кризиса в деле еврейской колонизации в Крыму и на Украине стало официальное появление в 1928 году Биробиджанского проекта. Однако начавшаяся пятилетка остро требовала рабочей силы, и правительство обязало КОМЗЕТ направлять еврейскую молодежь на предприятия.

Последствия коллективизации были настолько сокрушительными для еврейских колоний, что некоторые ОЗЕТовские лидеры, например С. Диманштейн, даже осмелились выступить против «сплошной коллективизации» в национальных районах. Основой хозяйственной деятельности еврейского населения Нижнего Поднепровья и Крыма стало возделывание зерновых культур.

  • При отсутствии такового община посоветует отказаться от подачи заявления.
  • Поэтому, с одной стороны, евреи вовсе не были изолированы, с другой — в Украине к ним существовал особый интерес — иудеи являлись элементом межхристианского теологического спора.
  • Последствия коллективизации были настолько сокрушительными для еврейских колоний, что некоторые ОЗЕТовские лидеры, например С.

И Украина, и Израиль прекрасно знают, чем чревата подобная линия поведения», — говорится в публикации. В связи с войной в Украине все евреи, въезжающие в Германию из этой страны, предположительно с 28 марта 2022 г. В украинском обществе эти тенденции проявляются только сегодня, когда многие заговорили о схожести вызовов, стоявших в разное время перед украинцами и евреями, и опыте Израиля, который ставят в пример как позитивную модель государственного строительства. Но эта общность носит уже иной характер, поскольку речь идет не о потере независимости, а, наоборот, ее обретении. — Можно ли проследить некую трансформацию украинско-еврейских отношений на протяжении веков? Ведь, с одной стороны, у угнетенных народов должны быть общие цели, с другой — меньшинство всегда ориентируется на центральную власть, и это одно из главных обвинений евреям сторонников украинского национального проекта.

Еще после 10 октября, когда враг атаковал Киев иранскими дронами-камикадзе, глава МИД Украины обратился к Израилю с просьбой о помощи. Просьба была отклонена главой Минобороны Израиля Ганцем, который не захотел ссориться с РФ. С его слов, Москва является союзником для его страны в уничтожении боевиков в Сирии.

Артур Золотаревський

«Израильтяне мне постоянно приводят аргумент, который переживают за еврейскую диаспору в России, которая является самой большой. На что я им логически отвечаю – а чего вы не переживаете за тысячи евреев в Украине, которые погибли, получили ранения, потеряли близких? В этом году Израиль додумался на Рош-га-Шана (празднование еврейского Нового года) не послать в Украину свою полицию в поддержку и мы своими силами полностью обеспечивали безопасность 25 тыс. Подписавшиеся также напомнили израильским чиновникам о преследовании евреев во времена Холокоста, когда многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам. В то же время, украинцы спасали евреев, и сегодня таких украинцев-Праведников насчитывается около 2700 человек. В настоящее время из-за войны подача заявлений на еврейскую иммиграцию в Германию в посольстве ФРГ в Киеве невозможна.

А для евреев наиболее трагическое воспоминание о той эпохе стало самым ярким — это естественно. Историческая память гораздо шире, чем историческая действительность, не надо только забывать, что повседневность часто выглядела совсем по-другому. Поэтому, с одной стороны, евреи вовсе не были изолированы, с другой — в Украине к ним существовал особый интерес — иудеи являлись элементом межхристианского теологического спора. О том, например, как надо причащаться, — на хлебе (как православные) или на опресноках, т.е. Это возвращало к спору о том, являлась ли Тайная вечеря пасхальным седером или нет.

Share →

Leave a Reply