Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The amazing latin girls of the world will be well-known with regards to alluring frame of mind and unusual magnificence. This includes coffee bean curly hair, caramel skin, and big beautiful darkish eyes. They can be highly motivated and a lot of them are happy-go-lucky.

Exotic latin women of all ages are also reputed for all their open-mindedness. They may have the ability to converse with anyone. At the time you meet a Latin female, she is not really afraid to talk about her thoughts and opinions and she will not hesitate to speak about her emotions. As a result, a Latin female’s personality is a lot like a air of clean air.

These girls also have the strength to transform guys to be better men. In the movie Do the Right Matter, Rosie Perez plays the role of Tina, a sassy and quick-tempered girl. She is likewise the mouth for the film. Her body is typically on display, although she is not afraid to speak her head.

Despite their hot looks, Latinas are not constantly considered to be intimate predators. Actually Latinas are highly loyal and caring. They have a tendency to prioritize connections over love-making. Their normal sensitivity is definitely an added bonus.

Latin women also are praised for their natural allure and sensuality. Many Latin women are likewise extremely faithful, and they will hardly ever keep their husband’s side for virtually every reason. It might be common for any Latin wife to be a homemaker. Unlike American wives, they are really not as likely to have sexual intercourse outside of all their marriage.

A couple of Latin stars have affected the way the fact that media portrays Latinas. Salma Hayek and Jennifer The best time to get married in Puerto Rico Lopez are two well-liked examples. Have played alluring Latinas, and have formed the way the fact that public perceives them.

Other Latinas, like Carmen Miranda, are generally credited with assisting to define the idea of the hot and spicy Latina. These Latinas typically originated in impoverished backgrounds and discovered to defend themselves. Eventually, that they became the prize designed for alpha males. Often , these kinds of women had been portrayed when sexy and dangerous.

In the past, Latin women of all ages were generally expected to adapt for the stereotypes of their beauty. Nevertheless , they are now becoming incorporated into mainstream American culture. Using exotic Distinctness to sell mainstream American products, numerous actresses are becoming more than just merchandise.

For instance, Sofia Vergara’s role since Gloria in Modern Relatives depends on stereotypes about Latino beauty. As the series does a good job of representing her as a hotheaded Latina trophy wife, it is easy to see that her role is not based on real history.

Alternatively, the film Fools Run In features the fact a life-changing Latino scenario involves a showy woman. That is certainly, a woman that’s a sexy, fantastic Latina whom becomes the love interest of any white politician. Which isn’t a saying, but rather a very real sensation.

The Latina’s most important feature isn’t a lot her magnificence, but her willingness to offer. By being faithful and willing being there on her family, a Latin girl helps to generate her spouse a better person.

Share →

Leave a Reply