Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The brief type: if you should be one dog owner, you may need your big date to embrace both you and the pup(s), and it can be irritating to spend time with pet individuals or people that “simply aren’t into pets.” Fortunately, the Dig online dating app provides a residential area in which solitary puppy enthusiasts can socialize easily. You’ll be able to “dig” users on the app in order to make a match to get golf ball rolling by referring to your favorite puppy breeds. Every person on Dig likes puppies, so you do not need to hound you to definitely continue a dog-friendly day.

Before season 23 of “The Bachelor” aired, American football player Colton Underwood produced a great video clip to make sure fans that his first rose went along to his Labrador Retriever, Harvey. Ladies should be dog-friendly to have close to this sensitive hunk — or they truly are barking within the incorrect forest.

An agent known as Catherine believed she could cozy doing Colton by delivering the woman 10-year-old Pomeranian, Lucy on very first episode of “The Bachelor.” But situations went south when she handed this lady squirming fur infant up to some one she’d just found. She told Colton she was actually providing him the woman heart to look after during their time together inside the residence, but he (and Lucy) appeared less than delighted using the concept.

Though Catherine made a lot of shady decisions during her villainous run-on “The Bachelor,” delivering your dog to a date isn’t always a faux jamais — you just need to clear it along with your time initially.

Many puppy owners (my self included) accept it as true’s important to ensure their own pups be friends with their own considerable other people — and the other way around. This is why two industrious dog enthusiasts recently established the Dig internet dating app. This unique program links and supports singles who love puppies.

Look creators Casey and Leigh Isaacson saw directly exactly how different opinions about dogs can place a strain on an enchanting commitment. Casey’s ex-boyfriend clashed along with her puppy Layla and would not allow the dog into their apartment. He pressured the lady to select between the woman go out along with her dog, and Casey correctly chose the cuddlier of these two.

“When it was all over, Casey informed me she wished she had recognized from the beginning the partnership would not workout due to her dog,” Leigh said. “How you feel about puppies is actually an important compatibility element in matchmaking, and we also’ve develop ways to celebrate that.”

Dig currently features members in every 50 says and is also readily available for cost-free naughty dating sites on iTunes and Google Gamble.

Unleashing Romance on Dog-Friendly Dates

Dog fans understand that running your dog is more than your own preference — it is a way of living choice. You are investing your independence traveling at a moment’s notice as well as your capacity to inhabit an unstained, unchewed location for the benefit of a warm cuddle pal by your side. Pet owners make that trade without batting an eyelid, and they require an important different who would perform the exact same — otherwise, things are probably going to be harsh.

Dig assists singles get rid of times who don’t love dogs and focus on a open-hearted variety of men and women. The internet dating software in addition encourages puppy owners to get their pups active in the online dating procedure from get-go by preparing dog-friendly times at areas, pubs, and outdoor places.

Dig users usually post images regarding dog(s) about software, as well as can describe their own pets’ characters throughout the profile. This way, date prospects can get understand everyone.

When adding a new user your package, its crucial that you be sure every person will get and one another. You’ll need your own day to just like your puppy, therefore need your pet to like your time for every little thing going smoothly. This is also true in case you are all attending share a bed at some time — and 42percent of dog owners state they sleep in the exact same bed as their dogs.

Dig can help you set up long-term compatibility with a dog-friendly go out, which only conserves everybody time. All things considered, there’s really no point stepping into a serious relationship with someone that doesn’t want alike circumstances in daily life.

“Having worked in online dating sites and pet spheres, i could state from knowledge that Dig in fact is the very best of both planets,” mentioned Jessica Kane in a testimonial. “It is like I’m dating in my situation AND my dog, which adds an enjoyable brand new pose to your standard realm of online dating sites.”

Day-to-day Deals & Vet guidelines assistance a Community of Dog Owners

Dig makes proper partnerships with 60+ dog-friendly organizations nationally to profit their individual base by giving resources for looking after and interesting a dog. The internet dating software provides ventured beyond the matchmaking world to offer its users campaigns and discounts on pet-care items from Pet products Plus, Nulo dog foods, and Rover, among others.

Dig’s partnerships help pet owners and encourage them to spoil that unique furball within physical lives.

The app’s day-to-day offers assist the customers think away from box and arrive ready for a doggy double-date. Maybe you arrive to get to know a fetching date with a squeaky golf ball at hand, or perhaps you get a new dog neckband to help make an excellent first impression. The end or Trick throughout the day notification in addition helps to keep dog owners into the know by delivering useful tips from local vets, trainers, and shelters.

The Dig group is passionate about canines and works hard to improve the health and contentment of canines around the globe. The business provides devoted to the Pledge 1per cent movement, guaranteeing to donate 1percent of product, 1percent of money, 1% of revenue, and 1percent of staff member for you personally to charitable (dog-focused) causes.

Dig makes use of their Twitter handle @DigDates to function adoptable canines from recovery lovers, and it also has activities in which recovery dogs and puppies are front and heart.

Whether or not it means publishing a funny meme or preparing a residential district occasion, Dig does every little thing feasible attain people’s attention and attract dog enthusiasts to the cause. Dig has actually a crowdfunding page where the supporters can put in as low as $99 to greatly help the software grow meet up with their possible.

Dig hinges on their partnerships to fund the work and help the customers. Like a good package, they work collectively which help each other prosper. “we are rallying individuals around something they already like,” Leigh said. “that is a great sensation. There is nothing like it.”

Monthly Adoption Events Help distribute your message & develop the App

Dig continues to be new in the internet dating scene, so the #1 task for Casey and Leigh nowadays is to obtain the term out regarding it and make certain all dog lovers discover the dog-friendly alternative to Tinder. Dig’s area activities went a long way to distribute your message and increase signups in major U.S. locations.

The app’s town release events tend to be their biggest occasions with a huge selection of pet owners in attendance. Veterinarians and dog trainers typically show up to offer tips and information to prospects. The events have integrated photography classes, arts-and-craft programs, and your pet dog kissing booth.

Leigh lives in unique Orleans, but she wants to state she actually is according to JetBlue because she’s continuously touring nationwide to set up and attend Dig activities, that have been held in brand new Orleans, Brooklyn, Boston, and San Francisco, among additional locations.

During the early 2019, Dig provides two big occasions coming on schedule. The Dig l . a . Launch is placed for January 31 in the WeWork Gas Tower, as well as the Dig Portland introduction might be at WeWork Pioneer destination. Because this release happen merely two weeks after valentine’s, players can expect an abundance of passionate enjoyment and addresses offered.

Plus, every Dig event can be an adoption occasion, definition singles can always discover a cutie to collect with these people. Due to the staff’s tireless initiatives, Dig has established an on-line and offline area around puppy individuals and motivated lots of dog-loving family members to provide another user to their bags.

“we are developing the app from the soil upwards,” Leigh stated. “We’re focused on offering men and women what they want, that is certainly even more encounters through its puppies.”

Look provides you with a Chance to Find dog Love

Catherine definitely made a remarkable effect on “The Bachelor” whenever she exited the limo with a furry dog in her arms. At first, she made a good case for exactly why winning her dog’s great opinion was crucial that you the lady, and I also thought it absolutely was a brave and smart action right up until she abandoned her puppy to a great complete stranger.

The Dig dating software isn’t really about utilizing your dog as lure in order to get a date — it’s about discovering a night out together whom cares about puppies up to you do. The app helps singles embark on dog-friendly times, establish a true hookup, then create a dog pack and person household with each other. Because of this, we have two paws up.

“you simply can’t just mention canines along with your date — you need to escape there with your canines and view if you should be suitable,” Leigh mentioned. “daily, my personal email is full of happy puppy images from Dig users. We are rooting for them so hard because finding love can benefit folks as well as their canines.”

Share →