Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Mail purchase wife — how to satisfy a foreign spouse

When people discuss mail purchase brides, they normally mean girls that advertise themselves online when looking for a spouse. They are simply women who desire to find absolutely adore and produce a happy family group with a husband that they love. Fortunately they are called international wives, Oriental brides, or perhaps Eastern Euro mail order brides.

The majority of woman who all registers upon romance tours a mail order bride webpage is 25-35 years old, provides graduated right from university, and is also either by Asia, South usa, or Eastern Europe. That they are searching for a man whom shares the interests and values, and who wants to create a serious marriage.

These females are looking for somebody who will support them, protect them, and take care of them with pride. They have a good desire to find true love and a willingness to knuckle down to achieve that.

Mexican wonder – a top choice for a man seeking all mail order birdes-to-be

The country is included with stunningly gorgeous girls, and Mexican females are being among the most sought-after world-wide partners. They may be charming, clever, and affectionate. They are the perfect companion pets and partners for one men who are willing to put in the time and effort to make their particular relationship a success.

Philippine -mail order partner – an ideal choice for Developed men

The Philippines is a fantastic destination for males looking to find a wife who all balances professional and personal existence. The country is home to many girls who are focused on self-development and revel in the freedom that comes with having a profession. They are at all times open to new experiences and won’t reject a chance to improve all their professional status.

Share →

Leave a Reply