Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A wedding is one of the most important occasions in a person’s lifestyle. It is a time to celebrate the marriage online dating safety tips between two people asianbrides.org and a service that should be well-planned to ensure enjoyment and prosperity for the couple. In Asian civilizations there are many traditions that have been established to ensure the success of marriages.

In old China, a matchmaker was in request of arranging partnerships. This was a very important job because it was obviously a way to bond two powerful the entire family into a solid household. That they had to assess the personalities and social positions of both sides. The matchmaker may visit the two families and have them to give their source about a likely match.

If both families decided, the matchmaker would make a pitch. If both families were happy with the proposal, they would proceed to step 2 of the method: birthdates coordinating (Chinese: Nian Geng Ba Zi; pinyin: niangeng bazi). The matchmaker would probably then use suan ming to tell the fortune for future years of the couple-to-be.

http://3.bp.blogspot.com/-lK-WnEmViiU/UHUqLFY-QiI/AAAAAAAAA7k/LrKqkE2MQuM/s1600/Plus+size+beautiful+women+(7).jpg

Once the horoscope was approved by each, they established to meet at an official proposal Tiqin (Chinese: tiqin; pinyin: tiangqin). They would talk about the astrological factors of the two familes and evaluate each other. This was also a time to gauge the groom’s parents as well as the bride’s family unit as well.

During this time the groom’s parents and the bride’s parents might meet and get a discussion of the expectations just for the few. The matchmaker would therefore present the dowry and bride price to both sides. The dowry was a very important part of the marriage and the https://lovestrategies.com/dating-statistics/ bride’s spouse and children would deliver it for the groom’s spouse and children to be a sign of their approval.

A betrothal was a extremely important section of the Chinese customs and it was considered an professional act. This was a time if the groom’s along with the bride’s family changed gift items, including a betrothal letter. The bridegroom’s family group also presented a amount of cash as a signal of their love for the star of the event and to ensure that she may continue to have a home in their home following the marriage.

Before a marriage, the bride and groom’s families need to perform a tea ceremony. That is a very important ceremony that is held just before the marriage dinner. During this time period the few will serve tea towards the elders in each friends and family, beginning with the paternal uncle and great aunt and stopping with the oldest married littermates of equally families.

When the tea is certainly served, the couple will explain “please beverage tea” and then they will give you each parent a red envelope with cash or rare metal jewellery as a indication of their blessing. They will after that move to the next group of parents, providing them similar to the way.

There are countless other wedding party traditions in China, however, many are more common than other folks. Here are some of the most extremely popular ones:

The bride’s bed: A girl of good good fortune from the groom’s family can prepare a bridal bed by using an auspicious night out and period. It’s going to be covered with new reddish colored linen and adorned with dried longan, lotus seeds, pomegranate leaves and two red packets. This is ways to bring fertility into the couple’s life.

Share →

Leave a Reply