Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Among all the nationalities of the world, Asian girls would be the most beautiful and desirable. They have a unique style and their physical features can simply attract men. They also have a very good personality, that creates them best life partners for Developed guys. These young women are known to be smart, well-educated, and they are very good wives and mothers. Fortunately they are great cooks. They are also respectful, polite, and well-behaved.

In addition , Hard anodized cookware girls are likewise known to be very respectful and polite to their male associates. This is because they have high meaning values and they reverence their parents. They are also best-known to be good audience and they get suggestions with rejuvenating authenticity. They are also regarded as very special.

best mail order bride

Due to this fact, Asian young women are good lovers for Western men. They are not only good wives but in reality make great investors. They have a great deal of experience inside their professions and they know how to value funds. They also be familiar with artwork of science and traditions, which makes these people perfect for worldwide interactions. Also, they are well-known being smart, well-educated, well-behaved, and they experience a good personality.

In addition , Cookware girls good cooks. That they know how to help to make delicious food that your pals will relish. They also learn how to make romantic food for you at your home. They also ensure that they keep your area clean and tidy, and maybe they are also very hospitable. Their personas are also very interesting.

Asian girls also know how to find a bride continue their skin area smooth and beautiful. Additionally, they look after their epidermis from sun radiation. They also use light mist face sprays to hold their cosmetic makeup products fresh. They also stay hydrated throughout the day. They also know how to massage therapy their body shapes.

Additionally , real asian women Asian girls super fine listeners. They also don’t interrupt conversations. They also typically put on a lot of weight easily. They also have wonderful skin and they don’t have to apply makeup generally. They also have great eye and they include beautiful lips. There is also silky dark hair.

Lastly, Cookware girls are excellent daughters and they are good wives. They are also great at home cooks and they learn how to make scrumptious food that your pals would delight in. They also learn how to keep their skin smooth and elegant. They likewise have a lot of encounter in their professions, and they discover how to value money. They are also great listeners plus they answer questions with refreshing trustworthiness. They are also incredibly sweet. They also have great sight and they contain silky dark hair. They also have great pores and skin and they don’t get how to get a wife excess fat easily. They likewise have great sight and they experience plump lips. They also have a great personality, and they are generally very great audience. They are also considered to be very fairly sweet. They also have superb eyes and a beautiful lips. They also have a very good personality, a fantastic attitude, and maybe they are very well-behaved.

Share →

Leave a Reply