Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Board administration is a vital aspect of corporate governance. This ensures that a company runs efficiently and efficiently having a well-chosen panel of company directors. A mother board of owners need to understand the roles and responsibilities, exhibit appropriate behaviours, and build and implement policies.

Making a strong workforce of directors with varied backgrounds, skills, and experiences will help an organization turn into far better. It is also wise to recruit outside the house board users, particularly individuals with experience simply because CEOs.

The most beneficial boards happen to be synergistic. They combine members’ various expertise and experiences into a cohesive unit that runs a booming company or perhaps nonprofit.

To build this process a lot easier, choose a table management option that provides panel members with one central webpage for firm news, records, and other solutions. It’s a great way to keep all the stakeholders smart about current events, efficiency indices, gains, programs, and projects in the organization.

Plank meeting management: streamlines scheduling of meetings and supplies tools for planning agenda items, making minutes and insights after the board satisfies, voting and taking decisions during the group meetings. Straightforward features make simpler the process, reducing meeting preparation time by simply up to fifty percent!

Documents can be a key component to board conversations, so it may be important to locate a board portal that allows you to shop and control paperwork securely. It can also include collaboration tools https://boardareaonline.org/advice-for-approaching-angel-investors-in-the-uk/ that enable stakeholders to share files and discuss them in a secure environment.

Another advantage of mother board portals is that they provide outstanding customer support, so users will never be left in the dark when using the program. Having a devoted support workforce means that zero questions are too complicated or labor intensive for a great admin to answer, so production doesn’t suffer.

Share →

Leave a Reply