Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

For businesses that deal with large amounts of paperwork, a digital data bedroom is an essential tool. These internet storage services can help buyers and sellers prepare for a transaction and protected the information that they can be working with.

Selecting the most appropriate VDR provider is dependent upon your needs. However , in order to get one of the most out of the deal, it is important to select a fix that is user-friendly. You also need to take into account the safety features of the platform.

A good data room provider has a sturdy business continuity plan and regularly conducts transmission tests. This ensures that your files happen to be protected via breaches. One of the most common security features include inactivity timeouts, password complexness, and biometric gain access to.

You can choose from different solutions, every offering a unique set of features. Depending on your requirements, you may need to spend more on a more complicated system with advanced features. Other options could possibly be more affordable, such as regular impair storage.

The price tag on a digital data space will vary coming from vendor to vendor. It can be typically a lot like cell phone plans. There are also a large number of factors that will affect costs, including the volume of users and the features that you are looking for.

A free of charge trial is available from some providers. They will allow you to test the functionality belonging to the data place and see just how easy it is to navigate. If you realise that it is also complicated check this to use, it might be best to move on to another choice.

Share →

Leave a Reply