Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Business producing and info maintenance happen to be two essential aspects of managing a business. The written phrase reflects the of a organization, and can be accustomed to build a relationship with customers and workers. By giving information, a corporation can bring in trust, which increases the likelihood of selling products and closing deals.

Using a clear and concise data format is essential meant for the success of a small business document. This is often achieved by employing bulleted to do this, numbered paragraphs, and eye-catching formatting.

Selecting the best tone is additionally vital. The ideal tone is likely to make your posting more effective. It will also help the receiver know what you making the effort to communicate.

Proofreading is also essential. Taking the time to evaluate over your job can make a world of difference in the quality of your organization documentation. Online proofreading tools can be a superb resource for getting any grammatical mistakes.

Business writing and info maintenance can be utilised in different techniques, but the key is knowing which methods will best suit https://www.johncarltonwriting.com/business-writing-tips/ your specific purpose. Some examples include instructional and powerful writing.

Educational writing is the best way to teach a reader how to do something accurately. Such papers can range out of memos to step-by-step guides. They can also include reports in the health and safety of staff, as well as the procedure for follow when you are performing a task.

Convincing articles are a great way to influence a reader for this. Sales messages, proposals, and press releases are typical common types of powerful writing. These are used to identify a product’s advantages and convince any buyer to acquire.

Share →

Leave a Reply