Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are many benefits associated with the internet for individuals who. It’s a smart way to meet new comers and improve cultural skills. Furthermore, you can find the perfect match. However , there are also a lot of disadvantages to this means of dating.

A lot of persons think that there might be zero real appreciate in over the internet relationships. In fact , the internet houses a variety of sketchy personalities. Before doing to any of the sites, you should make sure that it can be a legitimate program.

The world wide web is a good place to begin, nonetheless you’ll have to take some safety measures to ensure it’s receiving all the benefits. If you’re not really careful, you could find yourself with a bad experience. To avoid this kind of, check out some of this tips underneath.

Probably the biggest good thing about an internet new bride is that an individual put in a ton of effort to find the perfect partner. With the right web page, you can surf profiles of women and choose the one that’s right for you. This will save you a lot of time and money, and you refuse to have to worry regarding the logistics of meeting others. Whether you’re interested in another bride http://qurastad.se/buying-a-bride-thailand/ or a neighborhood one, you will discover one with a little effort.

Another benefit of an internet star of the event is that you don’t need to hire a wedding planner. You may keep track of your expenses and budget and never having to go through a middleman.

Net brides have access to the same type of wedding planning equipment that traditional bridal couples have. They will have got the advantage of being allowed to choose the location, entertainment, and food for their special day. This is especially significant for any modern daughter who wants to have got a hassle-free marriage ceremony.

When it’s true that you can discover a wife by sending away a postal mail order relationship proposal, it’s not really the only way for doing that. Many people are deciding on to take the internet option. This will allow them to cut their wedding ceremony costs, while continue to having a top quality wedding.

Aside from helping you save time and money, a web bride will in addition prove to be a superb match. They have the chance to search for someone that has the same interests because they do. Furthermore, they will check out different women’s single profiles and decide which ones will be worth further investigation.

An online marriage service will help you grow your social circle. For instance , you may be shocked to master that there are many other men and women out there who write about the same interests as you may. Even better, you can enjoy a sitting boogie and take in some scrumptious food jointly.

A person downside https://moscow-brides.com/ to an internet bride is that you won’t be able to get an actual hug via a newly purchased husband. Thankfully, you can watch live video channels of the wedding rehearsal. And you may even keep a operating tab within the cost of the special occasion.

Share →

Leave a Reply