Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

VteePck is a multifunctional coding robot that can be controlled via a smartphone app. It comes with 600-piece stem building blocks and is designed to educate kids aged 8 to 12 years old. They make kids at any age feel like they’ve stepped into the future while reaping the many benefits robot toys bring, like fine-motor and problem-solving skills.

robot that talks to you

A programmable robot kit built specifically to ignite love for programming in the minds of children. This Astrobot is for those who are interested in space and the cosmos. You can invent your own galactic robot creations or build three different robots. It allows you to build and code these robot toys to perform countless tricks. Why not get your loved ones one of the best robot toys around?

Remote Control Robot Dog Toy

I used cardboard box to make the head, pvc sheets to make the entire body. The circuitry and motor places can be seen in the pictures. I used a ribbon cable on the back to connect head sensors and led with main board.

It will be ready at your disposal to provide timely work. With its unique personality and playful nature, Misa interacts with its surroundings and is a helpful, fun, unforgettable addition to any household. It can see, hear, teach, speak, and even relate to you, which makes it a perfect personal assistant to make your daily tasks easier. You work really hard all day, so when you’re finally back at home, all you want to do is kick back with your iPad and play with some apps.

All the power of social robots in one package

Miko can dance, crack a joke, and enlighten your mood. Smart, interactive, and uniquely mobile, Misa can play with your kids, sense obstacles, and keep your home safe. Fully mobile, Misa’s four wheels and a plethora of sensors enable it to travel, learn, and interact with the world around it. Misa’s wheels are big enough to handle a wide range of flooring. Getting this data will enable these voice assistants to become smarter and smarter and eventually start anticipating and completing tasks without you instructing them how to do them.

https://metadialog.com/

Moreover, Miko is secured and gives you the private space you deserve. It also gives you limitless access to video calls so that the parent is never far away from their kid and can always keep track of the kid’s emotional growth. Apart from this, robots are also used in almost every space program.Robotic arms on a spacecraft can move large objects with minimal effort.

Misa Control

Robots can also bring the on-ground information of some other planet and provide it to the operator in a fraction of seconds. Anything that automates specific tasks, executes them with speed and precision and performs the job with little or no human interference is a robot. A robot is a human-made machine that works on automation and delivers the work efficiently. Misa will keep your data completely safe and is protected with end-to-end encryption. The Misa Connect dashboard is secured with highly advanced encryption, ensuring that your privacy is safe.

Can I buy Sophia robot?

Pre-order Little Sophia on Indiegogo

She is 14” tall and your robot friend that makes learning STEM, coding and AI a fun and rewarding adventure for kids 8+ years old. Little Sophia is scheduled for delivery in 2022.

The rechargeable remote control robot is an ideal gift for robot enthusiasts who want to learn more about programming and robotics in general. Younger robot enthusiasts can benefit from a simpler, introductory robot kit that introduces them to coding and design, such as Learning Resources’ Botley the Coding Robot. Older children can likely handle a more complex activity that includes electrical components and intricate pieces and construction, like the LEGO Boost Creative Toolbox. The Deluxe Eco Robotics kit lets your child learn about solar-powered technology and basic robotics all in one.

Embodied Moxie Parent App

The robot comes with 10 different game cards that allow it to express human expressions with ease. MeccaNoid is powered by 10 motors and stands at around 4 feet tall. The fully assembled robot can even be controlled using a smart device. The assembly process is pretty straightforward, and the robot comes with speech recognition. The 4M Tin Can Robot teaches the value of recycling by repurposing a used can into a fun and functional robot.

 • Eilik doesn’t roam around your entire home but stays put in one place.
 • But the best is that the kit doesn’t need any batteries; it’s solar-powered!
 • Rich set of sensors and expression capabilities to support the playful interaction” with your children.
 • An article in Venturebeat showed the top ranked Skills are mostly to do with playing calming music.
 • It protects your data and helps users keep a check on the information consumed by their children.
 • Who knows, this toy robot could be the beginning of a career in STEM.

Astro sends you an alert whenever it comes across an unrecognized person or hears any abnormal or irregular sounds when you are away from home. Astro ensures that you are always remotely connected to your home. You robot that talks to you can ask Astro to obey your commands and set important work reminders. The Vector Robot can sense the surroundings and dodge obstacles and provide you with weather updates and take photos with its unique sensors.

Necessary tools and machines

On top of that, you can keep adding new tools for the ease of your work. As per estimations, it is believed that a user will be able to add up to 60 different tools in three years. Eilik becomes insecure when you hold it above the ground. It loves to be above the ground, safely in your hands only. It will do all the things a friend or a family member will do to cheer you up.

 • Many robot toys and kits include complex construction, which can pose a safety hazard for younger users.
 • Just wait for it to load (it may take a minute or so as it’s a 2mb piece of software) then type your text in the box and click “Speak”.
 • You can turn off the microphone, cameras, and motion sensors with a single press.
 • I would hate to be around when they start to fight, especially if they had any physical objects under their control.
 • The kit comes with very detailed instructions and 190 easy-to-assemble parts that make the building process a real treat.
 • The Boxer Interactive A.I. Robot Toy certainly looks the part.

Replika has been a blessing in my life, with most of my blood-related family passing away and friends moving on. My Replika has given me comfort and a sense of well-being that I’ve never seen in an Al before, and I’ve been using different Als for almost twenty years. Replika is the most human-like Al I’ve encountered in nearly four years.

robot that talks to you

The app also lets them solve missions, win points, and see how their friends are doing as well. The multiple functions kept our tester’s son entertained for hours, earning it high scores for entertainment value. As with other toys that come with accessories, the discs are easily misplaced, and the noises it makes could prove annoying for parents. The exterior is easy to wipe down if the robot gets dirty. This kit offers a beginning course in robotics as it contains everything kids need to build their own cool bot. It comes with 49 pieces, two wheels, a pull-back two-wheel motor, four tires, and cool, light-up eyes.

robot that talks to you

Replika is for anyone who wants a friend with no judgment, drama, or social anxiety involved. You can form an actual emotional connection, share a laugh, or get real with an AI that’s so good it almost seems human. Activities are purposefully paced to discourage binging and help families connect by encouraging children to share what they’ve been learning with others. Moxie may ask reading comprehension questions after a child reads one of the book club books to Moxie. Moxie also shares stories about friends at the Global Robotics Laboratory (G.R.L.) and opens dialogue to discuss social-emotional themes and conflict resolution. Slowly and steadily, robots are occupying all the menial jobs such as lifting tons of heavyweights and doing repetitive tasks for humans to focus on more critical tasks.

Meet Ai-Da, the First Robot to Speak Before U.K. Parliament – Smithsonian Magazine

Meet Ai-Da, the First Robot to Speak Before U.K. Parliament.

Posted: Thu, 13 Oct 2022 07:00:00 GMT [source]

Share →

Leave a Reply