Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

You’ve likely heard about dazzling Slavic women. They have pure beauty, and they’re incredibly incredibly hot in bed. They are also extremely ambitious and driven anytime.

These behavior make them ideally suited wives, female friends, and close friends. They also have strong family attitudes and dignity old-fashioned valiance. Many American men happen to be attracted to these types of women.

They have a gentle persona

Beautiful Slavic women have got a gentle character and desire to take care of their own families. Their particular whole way of life is based on family group values, and they’re specializing in their husbands. They take satisfaction in their presence and want to exhibit their splendor for the world. They are very kind and tolerant and may put up with their men’s shortcomings.

They’re really good at preparing food and love to entertain friends. They’ll cook you a delicious meals and serve that with first class food. You’ll end up being amazed by the standard of their foodstuff and how very well they can keep property!

Their faces are soft and their eyes are blue or green. Their lengthy, thick scalp and delicate brows make sure they even more appealing. Their organic beauty and kindness attracts guys to them. Besides, Slavic women are extremely active and like to training and play sporting activities. They’re also very healthy and quite often eat fresh fruit and fresh vegetables. In addition , they have a tendency to get married prior to https://www.coloradolegalgroup.com/faq/how-soon-can-you-get-married-after-a-divorce-in-colorado/ Traditional western women.

They are societal

Slavic girls are incredibly sociable and possess a natural reward for making friends. They will engage in deep conversations on any issue and they are qualified to understand their very own husband’s lifestyle. They are devoted to their families and they’ll stick simply by them in even the most challenging situations. Furthermore, they will usually support their husbands and their spouse and children values.

Most of these young girls are highly educated and have advanced degrees. They will be happy to have an associate with a similar education level. They are interested in their partners and may show this emotion in personal. They are also extremely devoted mothers and will conserve of their kids.

For anyone who is dating a Slavic female, it is important to become polite and respectful of her culture. Additionally it is helpful to find out her language. This will help to you build a strong marriage with her. This will make her feel that you respect her and want to study her lifestyle.

They are loyal

We have a prevalent story in Developed culture that Eastern European countries is a apologue land filled with submissive, hyper-feminine supermodels who are perfectly happy to be nabbed off the street and taken to European Wonderland. It’s a argument, but unfortunately, it is even now out there, which perception has led to many women by Slavic countries turning into the victims of violent men just who fetishize these people.

Slavic women are incredibly loyal and also have a strong feeling of family group. They also place a high value on marriage, that creates them the right partner for the purpose of lasting take pleasure in.

To attract a Slavic woman, you should be honest about your goals and show that you are responsible. Remember that most Slavic women speak minimum English, thus learning some basic phrases may help you talk better with her. They also prefer to end up being treated like women and would value if you revealed some classical chivalry, such as starting the door for her or investing in the meals.

They may be beautiful

Females from Slavic countries are known for their very own beauty and style. They are usually well-educated and have a superior standard of living. Their particular beauty and personality https://themarketbride.com/mail-order-bride-countries/russia/ make them a perfect partner for men who want to discover a beautiful better half. These types of ladies are extremely family-oriented and are always buying a husband who also shares their particular prices.

The Slavic lifestyle is based on good family customs. Women right from these countries are dedicated to their lovers and like taking care of your house. They are good at cooking and so are able to amuse their guests. Also, they are good at rearing children and managing a household.

Belarusian girls are recognized for their natural beauty and sex appeal. They have light hair and blue or green eyes, and they are characterized by the slim work. They often be dressed in elegant dresses and sneakers. These ladies are very friendly and can easily discuss their hobbies with others. They are easy to get along with and are a great choice for any date.

Share →

Leave a Reply