Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

In the realm of relationships, connection is perhaps one https://russbrides.net/orchidromance-review/ of the very most important expertise to have. However , it can also be one of the most difficult to learn. In fact , it may be often the root of many romantic relationship issues — whether they stem from incompatibility, miscommunication or maybe neglecting to communicate. Having good conversation habits can help couples foster trust, intimacy and profound emotions of love and acceptance in their relationships.

Powerful communication can help to steer clear of misunderstandings, that can lead to injure, anger and resentment in the relationship. It enables each person to show their needs and promote their perspective on a circumstances. Additionally , it may allow everyone to look and feel understood and validated.

However , it’s not enough to merely talk to your partner; you have to hear as well. In order to be an active audience, you need to pay close attention to your partner’s words and body language. You should also resist the to disrupt them, complete their silence with your own thoughts or stories, or perhaps change the subject too quickly. These kind of behaviors add a sense of impatience and lack of interest in the talk.

Additionally , make an attempt to mirror their body language as well as the pace of conversation in order to sync up with these people. It’s also helpful to paraphrase their phrases in your own tone of voice to show that you just understand them. This will give you a partner the impression that you’re entering all their emotional perspective and empathizing with their position over a topic.

One more why conversation is so important is because it can help to solve conflicts and disagreements. For instance , if you’re both arguing about how you experience about some thing, it can help to clarify the situation by talking clearly with one another. If you can identify where the disbelief is coming from, you can work together to come up with an answer that works with respect to both of you.

Among the most frequent reasons that folks don’t communicate efficiently is because they presume they already know just what their partner needs or wants from the romantic relationship. However , it’s important to be operational and genuine with your partner about what you want from the relationship when early on as it can be. This will save a lot of frustration and heartache in the long run.

It’s also important to communicate with your companion about how you happen to be feeling inside the relationship, which includes any fearfulness or anxieties that you may have. Keeping this information to yourself usually leads to feelings of resentment and isolation inside the relationship.

Additionally , you should also talk about virtually any specific needs that you have inside the relationship, such as your prefer to travel or your need for a certain degree of support. It will help you to recognize any areas in the romance that need to be worked well on and will provide you with a way to make some changes if required. In addition , it could be always better to address these types of concerns face-to-face rather than sending an email info.

Share →

Leave a Reply