Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Why perform people take CBD?

Easy methods to shown to help reduce symptoms of soreness, anxiety, and depression. That also offers anti-seizure real estate and may decrease the progression of Alzheimer’s disease.

Some studies contain found that CBD may help people with fixation to opioids, smoking, and alcohol. It can help lower desires and make it much easier to quit using these types of drugs.

If you’re thinking about trying CENTRAL BUSINESS DISTRICT, make sure they have legal https://www.rosesonly.com.au/st-valentine and comes from a reputable brand. Look for brands that have clinical evaluation results and are generally regulated in the country.

Maintain a symptom and dose journal to track the progress and evaluate can definitely working for you. It’s also important to talk to your doctor or health care provider before you start taking CBD if you’re currently taking different medicines, which includes benzodiazepine sedatives like Klonopin (clonazepam), Ativan (lorazepam), or Valium (diazepam).

Interactions with Other Medicines

You should avoid CBD if you’re spending prescription drugs for tumor, HIV/AIDS, high blood pressure, heart issues, seizures, and tuberculosis. These types of drugs contain a strong interaction with CBD and increase its serum concentrations throughout the action of some CYP P 400.00 enzymes.

Additionally, it may increase the degrees of blood thinning and other drugs in your body by simply competing with respect to the liver’s enzymes that description these prescription drugs. validcbdoil.com/ This kind of effect may be dangerous, therefore it is crucial to let your doctor know about virtually any changes in the medicine and serving levels.

Share →

Leave a Reply