Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

What Is CBD Legal in the usa?

In the United States, CBD is legal if it comes coming from hemp, which is a part of the cannabis plant without more than zero. 3% of tetrahydrocannabinol (THC), the mind-altering compound in weed. The 2018 Farm Payment eliminated hemp in the federal Governed Substances Respond, meaning that it could possibly now be under legal standing cultivated and sold in every 50 states.

Hemp plant life are also often used to make industrial goods, such as garments and padding. In spite of its source, however , CENTRAL BUSINESS DISTRICT is still subject towards the laws regulating industrial hemp production and sale.

The legal status of CBD products can vary around state lines. https://www.quora.com/What-are-the-best-ways-to-text-someone-on-an-online-dating-app Honestly, that is why is important to consult any local law enforcement and the pros in your community before deciding if to use CBD for yourself.

Despite their popularity, there are numerous questions about the legality of CBD in the United States. When others states currently have enacted legalization laws, others are still typically unclear within the matter.

What Are the Regulations?

The Food and Drug Administration (FDA) regulates products that claims to contain CENTRAL BUSINESS DISTRICT. It examines a product’s restorative or medical claims to ensure that they are supported by evidence. Many goods are regulated under the FDA’s Food, Drug garden of life cbd sleep reviews and Cosmetic React (FD&C Act).

The FD&C Act prohibits the sale of dietary supplements that are not given the green light by the FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. It also requires that a product’s labeling evidently describe any therapeutic or medical boasts, and that the product’s ingredients aren’t adulterated or misbranded.

Share →

Leave a Reply