Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A mutually beneficial option is a romance where both parties get what they wish. It can be by means of financial support, gifts or perhaps companionship.

A mutually useful arrangement is a great way to find someone that you are able to enjoy spending some time with and in addition satisfy https://sugar-place.com/daddy-guides/sugar-daddy-expectations/ your mental, sexual or financial needs. However , it is crucial to understand what this type of agreement comprises before determining to take this on.

Joint-venture

A joint-venture set up can be mutually beneficial to both parties involved in it. It can be used to combine know-how, reduce costs, or type in new market segments that are difficult to break into on your own.

For instance , two corporations that each own a great workforce of designers and get a obvious for an innovative technology might want to form a joint venture to produce and industry that technology. They might as well benefit from financial systems of size, which means that the production costs are less than they would always be if these people were operating independently.

The easiest method to ensure that a joint venture is successful is to set up a contract between your parties that sets out all the info. This should include income sharing, control allocations and a termination clause.

A joint-venture contract should be carefully drafted in order to avoid disagreements that may end up charging both parties time. The contract should also state what the required each get together are and how each might contribute to the business.

Position

Placement is a allocation of individuals to jobs that match their abilities, qualifications and libertés. It includes initial job of new entrants as well as transfer and promotion of existing staff.

Positionings are necessary for the employee since they provide operate that they need and are not really bored with. They also increase onesto and performance.

Similarly, placement is beneficial just for the organization since it reduces labour turnover and absenteeism. It is necessary for managers to ensure that people are placed in the correct job or work place.

These arrangements are not always legal and may always be unofficial, nevertheless they can be extremely beneficial for both parties. For example , a school can earn money by hosting an inwendig, or a student can gain credit for aiding a member of staff.

Romance

Romantic endeavors arrangements happen to be relationships that involve two individuals who work together to achieve a person common goal. This could be a small business partnership or a personal relationship.

Many relationships are mutually beneficial for both parties. This type of arrangement can be very necessary for business people who are seeking to improve their particular overall accomplishment.

Some examples of mutually useful romantic connections are sugar daddy> > and sugar baby> > plans. These interactions are designed so that the person involved can get financial support and never have to worry about their particular monetary future.

It is important to comprehend that the two parties linked to a mutually beneficial allure should be able to trust each other and understand every single other’s requires. They should also have the ability to establish a very clear agreement as to what the targets are ahead of they start out dating.

Money

A mutually beneficial arrangement is certainly an agreement among two people that benefits each party. These types of associations can range coming from business relationships to affectionate relationships, and they are often highly worthwhile.

One particular example of a mutually beneficial romance is a university student helping an additional student generate credit. This is certainly a type of set up that will gain both students, and is often a great way to receive college credits with no stress of applying for scholarships.

One other example of a mutually beneficial romance is the moment two corporations develop goods and services that will gain both businesses. This can help the two companies develop products that could sell more efficiently and be even more profitable for the purpose of everybody involved.

This type of option is typically non-legal and may not be a good option if you’re buying long-term marriage, but it could be a great way to generate money. Much like any type of design, it’s essential to understand your expectations and become open to modify if necessary.

Share →

Leave a Reply