Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A first day can find that a lot of pressure. You happen to be trying to impress Learn More Here a person that you rarely really understand, and at the same time you happen to be also trying to figure out whether they are the right match for you. Consequently it’s significant to select the right initial date connection topics that will help get to know your potential new partner even though still enjoying yourself.

Start with small talk:

When ever you’re on the date, it’s natural to feel somewhat shy and nervous. Although it’s essential to remember that your date is also feeling not much different from the way.

Keeping issues light and casual can be an easy way to help your date relax, says romance and erotic wellness specialized and publisher Miranda Christophers. She suggests asking your date concerns about their area, just like where they are from or perhaps what type of foodstuff they love to eat. It is also a great idea to ask of the interests and what they enjoy doing just for fun.

Don’t forget to compliment the date’s visual aspect. This may sound totally obvious, but it can make a huge difference the moment you’re primary meeting someone. Saying anything like, “You search so good! ” can go a long way to ensuring that your time frame feels comfortable along and really wants to keep the dialogue going.

Use this opportunity to discuss your private interests too. Describe what you love to do and why it has fun for you, or simply talk about just how your favorite video or TV show made you really feel when you observed it.

Function is an important element of a person’s your life, but it may be tricky to talk about on the first day. Luckily, this could be one of the most interesting conversations to acquire, as it gives you an opportunity to find out about your date’s passions and ambitions.

You don’t have to question them what they do for that living or even just where that they work, but you can get innovative with this question by simply asking of their job background, who they will hang out with at work, and what they are working towards following.

If your particular date is excited about their hobby or sport, after that this can be a splendid opportunity to talk about their take pleasure in of the activity. It’s also the opportunity to see if there are any characteristics, as you might be able to suggest strategies together.

Would not talk about gender on the 1st date:

In terms of the big stuff, it is very best never to talk about it until you have established that you along with your date are comfortable with the subject. If you do, make sure to bring it up in a respectful and thoughtful method.

Share areas:

Having shared values is essential with respect to building a effective and durable romantic relationship. It can make a new of difference in how you interact with the other person, so it is important to find out where your companion stands upon issues that subject to you.

Don’t talk about the exes:

It might seem clear, but requesting your date about their old flame can be clumsy and can cause painful recollections. It’s the topic that may not be very relevant your kids at this point in their life, so it is very best to stay away from it till after the primary date.

Share →

Leave a Reply