Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re within a long distance relationship, there are some https://vietnamese-brides.com/reviews/loverwhirl/ actions you can take to keep yourself connected with your partner even though to get apart. These guidelines won’t associated with whole length thing less complicated, but they will assist you to feel a reduced amount of lonely and even more loved.

Give a Love Poem

Publishing a poem is one of the the majority of romantic solutions to show your spouse how much you treatment. Whether you send all of them the lyrics and have them go through it over the phone, this is certain to get the cardiovascular pumping. You can also mail them a framed artwork or generate a custom jigsaw puzzle alongside one another. Having this physical reminder of your romance will make that feel like you’re close by.

Handwritten Letters

A very good old-fashioned handwritten page is always a unique treat. Whether you write the document yourself and have absolutely it sent, it’s a attractive way to communicate with your loved one and to give them something the can cherish permanently.

Plan A visit

Whether it’s an upcoming vacation or perhaps the next time you’ll be in the same place, preparing something interesting for the both of you is a great method to make your relationship flourish. It can be as simple as a weekend getaway to somewhere you will have always wished for to go or perhaps as intricate as a month-long trip abroad.

Dream Along

Another great method to maintain a proper long-distance relationship is to think of all the enjoyable circumstances you’ll have in concert in the future. Having something to look forward to gives your partner a feeling of excitement and anticipation, which can genuinely make the length seem more bearable.

Get a New Hobby Together

Picking up an old hobby or trying out a new activity can be a fun and prosperous way to spend period together and connect with your partner. Especially if is actually something they have not tried just before, this is a great way to show your love and thanks for them.

Have a virtual travel of your beloved tourist spots alongside one another

Using Google The planet to check out your preferred spots in different cities is a fun and simple way to bond using your partner on the internet. You can even apply it to look up pictures of places both of you have been to and recreate memories via the past together!

Stargaze

In the event the weather basically so perfect, you are able to still consume a night out by looking at the celebrities on your display screen. You can even take a screenshot of the sky on the night you realized or a major date in the relationship.

Share Your Altitudes & Levels

Talking about your day is a wonderful way to remain connected with your lover, no matter where you are in the world. Share the highlights, what went incorrect, and what you’re looking forward to in the future. This is also true when you’re living far away out of your partner, as you don’t need the chance to do this in person.

Purchase a Paper

A paper is a great way to doc your thoughts and feelings with all your spouse. This is especially beneficial if you’re feeling a little down or lonesome. Having your partner read it can help them figure out what’s in your concerns and make you truly feel more seductive.

Share →

Leave a Reply