Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you have ever needed to date a rich guy, you may have a lot of options. But there may be one alternative that is actually a win win situation. It is the sugar life-style. Sugar daddy human relationships are mutually useful, and can provide a good your life for each party.

Even though it might seem that a sugar daddy is all about having sex, you might be shocked to find that they can can be very socially responsible. Actually it is a great approach to assist women away financially, and to help out girls in need.

The glucose lifestyle is not for everyone. But it really is an interesting alternative to popular the conventional dating field. This is especially true with regards to college students, numerous women won’t be able to seem to get jobs or internships after graduation. For this reason, some students plan to engage in realistic sugar interactions.

There are numerous sites out there for this type of dating. Many of the big names are Seeking Arrangement and Sugar Daddy Dating. Quite a few sites own extensive support devices. They have large active residential areas and are easy to work with. Their interfaces are also user-friendly, and their search features happen to be intuitive and streamlined.

While the sweets lifestyle can be fun and exciting, and also carry a lot of risks. You need to be careful. Even with the support, you might still come across some trouble. Of course, if you’re a female, it’s a good idea to hold a close eyeball on your handbag strings.

The most popular form of sugar blend certainly is the traditional. However , there are many variants, including the short-term and PPM agreements. With the most well-liked of these, these aforementioned Get More Information is a given, but you can also get more discreet options.

While there are no solid rules, there are several things you should be aware of before you jump in. 1st, it’s best to all the sugar daddy http://cipsla.com/the-right-way-to-behave-in-a-sugar-baby-and-sugardaddy-relationship/ who controls you. Second of all, you should never disregard the sign within the rising sunshine. Lastly, for anybody who is really planning to get that promotion, you might want to take into account going the extra mile.

The most gimmicky part of the sweets lifestyle certainly is the hype neighboring it. It’s easy to obtain swept up in the frenzy of seeking out and reaching the rich. Unfortunately, these kind of relationships sometimes involve a lot even more work you expect.

The most important point to remember is the fact you need to be straight up about what you are looking for. You don’t want to invest your money over a sugar daddy in whose only degree is that they can pay you for your sugars. As for the other facets of this fanciful lifestyle, it is crucial to note that you aren’t going to discover a sugar daddy in every single city. Consequently , if you’re interested in a glucose lifestyle, you will have to put in several legwork and determination.

The real key to a booming sugar romance is a combination of wit, information, and some luck. For anybody who is smart regarding it, you’ll be rewarded with a good period, and a few blessed dates as you go along.

Share →

Leave a Reply