Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A successful marriage is a result of a couple’s ability to create healthy interpersonal patterns that foster the growth of love. It will require them to remain on the same site throughout different stages of life, permitting a more powerful relationship and better understanding of each other.

The qualities of an good marital life are not difficult to get, but they could be challenging to maintain. Some couples get into marriage with the very best of motives and find themselves struggling to keep all their relationship choosing the eye of parenting, juggling different commitments and other demands on their time.

1 . They respect the beliefs and values

Using a mutual reverence for your lover’s core worth is a necessary quality in a marriage, and is also a great way to demonstrate that you have a strong determination on your partner. Whether you and your spouse publish the same faith based beliefs, have the same sex preferences or are merely compatible consist of ways, you must be able to converse your shared values and beliefs plainly.

installment payments on your They assist you to evolve in a better variation of yourself

A good marriage spouse will motivate and support you within your efforts to be the best you can be. Might help you grow into a much more mature and rounded person, and they will problem you to Philippine mail order brides improve in each and every area of your daily life.

four. They trust you, and you trust these people

A lasting relationship requires two people who have feel comfortable communicating honestly with one another, without anxiety about being judged. Happy couples speak with one another without hedge, stonewalling, or perhaps hiding behind their thoughts.

4. They value you, therefore you respect these people

The most important thing a good marital life partner can carry out is to admiration you, and you should reciprocate getting into the same for him or her. You should be well intentioned of your partner’s feelings and values, and you should as well try to appreciate the ways in which they might have been influenced by their close family or contemporary culture at large.

5. They may be willing to produce compromises

A successful marriage partner is certainly willing to work with their partner within a mutually helpful manner. They are not afraid to disclose their imperfections or problems, and they will not hold back from showing their problems or producing genuine compromises so that their spouse happy.

6. They are really patient and kind

A good marital relationship partner is usually willing to take the time to understand their particular partner’s point of view. Fortunately they are able to be patient using their partner’s challenges and defects, and are willing to always be empathetic whenever they have to deal with unpleasant issues that come up in the relationship.

7. They may be happy within their marriage

A very good marriage is known as a positive and harmonious one, in which the two partners are articles with their lives together. This kind of is really because they know they are adored, and they know their romantic relationship will be a durable one.

There https://wesal.blog.af/2020/06/18/in-which-do-i-find-a-bride-just-for-mail-buy-marriages/ are many other aspects into a successful matrimony, but the above 20 characteristics are a couple of the most important with respect to maintaining a great bond and relationship along with your partner. They will are helpful for keeping away from the many difficulties that can occur when looking to sustain a romance.

Share →

Leave a Reply