Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The marriage qualification procedure is a crucial part of getting hitched in any nation. It helps you get your name altered legally and squeeze in a spouse to your insurance plan. That also helps you travel abroad on a spouse visa for australia and declare life insurance or bank deposit in the event of the partner’s death.

The application form procedure is definitely online and could be completed at the county clerk’s office. People must fill in a valid IDENTIFICATION to validate identity and residence ahead of the license is issued.

Following the application was approved, you will receive the certificate by mail or pick it up yourself. This process usually takes a few weeks to complete, but it can take for a longer time in some declares.

Obtain a skilled duplicate of your matrimony certificate as you apply for the license and become sure to keep it about file because proof of your marital relationship. You’ll need this to obtain a last brand change or add a other half to your spouse and children or employer-sponsored insurance policy.

If you’ve never recently been hitched before, you’ll need to be present at a premarital education course. The course will handle the regulations governing marriage in your area, as well as tips on how to have a happy and powerful marriage.

You’ll also learn about how to create a relationship with your future loved one, how to work together as a staff and how to become there for each additional in a down economy. Several of these classes are cost-free, and others could charge a little fee.

A https://vigore.arq.br/ukrainian-interracial-matrimony-so-why-ukrainian-women-are-very-desirable marriage agency is a place where you can find ” special ” someone and generate a serious dedication to these people. They offer services that include helping you look for a suitable meet, helping you when using the dating procedure, matching you with people who have are interested in your specific interests, and providing instruction and support to make your dreams becoming reality.

These agencies happen to be for people who are fully commited to building a sustained, happy and healthy marriage and are willing to work hard to make that happen. They also have strict guidelines about what you may and are not able to perform during your courting phase right up until you decide to marry.

In contrast to online dating products, online dating programs and other comparable online sites, marriage agencies contain very strict rules regarding how their clientele use the provider and what they can and could not do throughout the courting process. These rules are designed to keep focus https://europeanbrides.net/eastern-european-women/belarusian/ of the marriage on the heart, rather than the body, which in turn permits couples to generate deeper psychological, mental and spiritual an actual that business lead to long-lasting and happier human relationships.

Beyond just the strict guidelines limiting physical contact during the courting period, many marriage agencies in addition provide guidance and support on how to locate your perfect partner and to be at this time there for each different in tough times. This is an important part of the procedure and is one of the reasons that people finish up staying with their partners for a long time to come.

Share →

Leave a Reply