Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A mutually beneficial romance is a win-win situation to get both parties. This kind of relationship is great for companies and organizations aiming to enhance their achievement and earnings.

It’s no surprise https://yourmailorderbride.com/scottish-women/ that mutually useful relationships are becoming a common practice in company deals. These kinds of partnerships enable companies to generate stronger associations with suppliers, vendors, and other businesses.

The benefits will be numerous. Much better obvious fiscal rewards, mutually effective relationships can improve your tendencies and your wellbeing. They also offer you support for your personal existence. Regardless of whether the https://www.huffpost.com/entry/men-lying_b_1914099 hobbies are running a business, health, or pleasure, a mutually effective relationship will let you reach your goals.

https://thumbs.dreamstime.com/x/japanese-lady-kimono-himeji-japan-11702463.jpg

A mutually beneficial relationship is definitely one that includes the exchange of goods and services. Some of these can include a cash payout or materials. In case you are looking for an easy money, you may want to explore a sugar baby arrangement.

While a mutually helpful relationship is a win-win for all engaged, there are also some negatives to consider. These types of consist of reputation risk and digital secureness. Also, the best relationships depend on a solid strategy, which requires regular connection and clear goals.

Mutually beneficial human relationships can be a great way to be able to out of your bad relationship. For example , a productive businessman may possibly provide a teen woman with precious mentorship. In the same way, a sugar daddy could most likely give a young guy a lower leg up on his career.

Unlike classic relationships, mutually beneficial human relationships are often non-legal, but that doesn’t mean that they aren’t powerful. In fact , they can be extremely effective in most situations.

Share →

Leave a Reply