Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

In a associated with globalization, folks are marrying around national boundaries.

International relationships are a representation of the increasing amount russian bride of people who travel and leisure and connect with each other. Fortunately they are a result of cultural policies about immigration and the mixing of new ethnicities.

Learning a new words

The benefits of learning a new vocabulary are infinite. Not only considering able to contact people from all over the world, nonetheless you’ll likewise go to experience unique cultures and understand their particular history and beliefs.

You’ll be able to value the initial way a culture has created, and you may even start to think differently about current situations. This can help you to feel less prejudiced and even more tolerant toward those who are unlike your own personal, especially in a period when is considered important to be considered a good global resident.

There is a lot of exploration demonstrating that learning a second language may have sufficient benefits. For example , bilingual learners tend to rating better in standardised studies. They also generally have a better mind and period of attention. This is because their particular brains can easily shift in one language towards the other, enhancing cognitive processes and making them more creative.

Experiencing a brand new culture

Within an increasingly globalized world, people are traveling more often and relocating to fresh communities. This has led to a growth in intercultural marriages and relationships.

Enduring a new tradition through worldwide marriage can be quite rewarding, but it also has it is challenges. These challenges contain learning a lingo, getting used for the customs and way of life in the partner’s country, and adjusting to an alternate lifestyle.

Often , these types of differences can cause conflict within an international marital life. For example , you might be comfortable with the specific level of sociable equality in your partner’s nation, but your partner will not agree. You may even disagree in religious beliefs or perhaps gender assignments.

Encountering a new way of life

Overseas marriage is starting to become increasingly common in the modern world. It is because people are able to travel, fulfill and connect with others from other countries via the internet, email or social websites.

The trend is most widespread in Asian countries where so many people are attempting to boost their lives by traveling and living in foreign countries. This is especially true in China and Vietnam where girls are looking for financial opportunities simply by marrying men from richer nations such as Asia, South Korea or Taiwan.

International marriages are not not having their flaws, however. Even though they may be a good suggestion for the couple involved, it is important to consider the negative side effects before jumping into an international marriage. Besides, it is important to know the social differences involving the own country and the region where you are engaged and getting married. This will help you better prepare for your life together. This will likely give you a irritation and also make your marriage last longer.

Suffering from love

Because a person derived from one of culture meets another from one other culture, it is far from uncommon to allow them to fall in love. This is a temporary form of infatuation, however it can also result in a more mature and clear-eyed take pleasure in built about knowledge and acceptance of some other person.

The decision to marry an individual from a different sort of culture can be described as hard one particular, but it can be a rewarding experience. In many cases, the few has to keep everything they know and appreciate in order to live together in a new place.

In some countries, international marriages are a way to boost social the use by creating families with local origins. However , they are not always easy, and it is common designed for couples to clash more than a variety of items, including religion, language, and political beliefs. This can lead to turmoil and harm feelings between two people included. The best thing you can perform is to discover ways to deal with these differences and build trust in the relationship.

Share →

Leave a Reply