Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Having healthful expectations in the relationship can greatly transform your life quality of life. Yet , it can possibly lead to letdown if your beliefs usually are met. A lot of people might tell you that lowering your standards in your relationships stop you out of being disappointed. But are these claims really the best approach? What are the real differences among standards and expectations within your relationships?

In a marriage, expectations are the healthy and balanced restrictions, values, and principles that protect you from toxic behaviors and situations. Beliefs are based on your beliefs about the way a person should behave or what you should get from a relationship. They are usually even more subjective and burdened with emotion.

It’s common to confuse benchmarks and outlook, but are very different elements. A standard is something which you feel weight loss compromise in, while an expectation is mostly a desire for certain best looking iraqi women circumstances to happen in the relationship. While you are in appreciate, it’s easy to mix up the two, yet it’s important to differentiate these people in order to avoid getting disappointed if your spouse doesn’t satisfy your desires.

With regards to standards in a relationship, it’s important that you just set realistic ones which can be within your control. https://tan.kz/archives/5849 These are generally usually inside the areas of admiration, effective communication and compassion. However , it’s important that you don’t become and so rigid with the standards that you just refuse to make changes with regard to the relationship. This can result in frustration and bitterness.

One of the most common issues that couples have got with their goals is they are often unrealistic. You may think that you need to save money, settle bills, and stay frugal with all your spending, but your partner usually spends recklessly, obtains everything in impulse and it is racking up debt. This type of dual standard may be damaging towards the entire relationship. If your partner cannot live up to your targets, you will end up feeling disappointed, resentful and nasty.

Environment reasonable expectations can be not an extremely hard task, but it requires open and honest interaction with your spouse. It’s important to talk about the expectations within a loving and respectful way so that everyone understands what each person needs from the romantic relationship. Several charging vital to discuss your expected values regularly for you to change all of them as necessary.

Many people have high standards in terms of their associations. They want their partners to become perfect, nevertheless this is often not possible. In the long term, these superior expectations could cause a lot of disappointment and lead to the breakup within the relationship. However , you should do not forget that it’s ok to have excessive standards within a relationship as long as they are practical. If you don’t have virtually any expectations, you could feel like you are moving for a thing less, which can be just as pessimistic to your relationship. Therefore don’t be scared to set superior standards for your own and your partner if you feel they are healthy.

Share →

Leave a Reply