Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Having healthier expectations in your relationship can easily greatly improve your quality of life. However , this may also lead to letdown if your expectations best mail order brides websites not necessarily met. Most people might let you know that lowering your standards within your relationships prevents you from being disappointed. But is this the best technique? What are the actual differences between standards and expectations in the relationships?

In a romance, specifications are the healthy limitations, values, and principles that protect you from toxic behaviors and situations. Goals are based on the morals about the way in which a person https://emma-janephoto.co.uk/methods-to-meet-regional-asian-ladies-and-meet-single-asian-ladies-online will need to behave or what you should escape a romance. They are usually even more subjective and burdened with emotion.

It’s common to confuse specifications and expectations, but they are very different items. A standard is something that you feel weight loss compromise on, while an expectation is actually a desire for particular circumstances to happen in your relationship. When you are in love, it’s easy to mistake the two, although it’s necessary to differentiate them in order to avoid becoming disappointed if your partner doesn’t fulfill your goals.

In terms of standards within a relationship, it is necessary that you set genuine ones that happen to be within your control. These are usually inside the areas of admiration, effective communication and compassion. However , it’s important that you don’t become consequently rigid along with your standards that you just refuse to make changes with regard to the relationship. This can lead to frustration and bitterness.

One of the most common issues that couples include with their anticipations is that they are often unrealistic. You may think you need to save money, pay up bills, and be frugal along with your spending, however your partner consumes recklessly, buys everything upon impulse and it is racking up financial debt. This type of dual standard could be damaging to the entire romantic relationship. If your spouse cannot meet your expected values, you will end up feeling discouraged, resentful and nasty.

Establishing reasonable expectations is certainly not an out of the question task, however it requires open up and honest communication with your partner. It’s important to speak about the expectations within a loving and respectful approach so that everybody understands what each person demands from the romantic relationship. It is also vital to discuss your anticipations regularly for you to change them as necessary.

Many individuals have high standards when it comes to their interactions. They want their particular partners to get perfect, nonetheless this could be not possible. Over time, these excessive expectations may cause a lot of disappointment and in some cases lead to the breakup with the relationship. However , you should do not forget that it’s alright to have huge standards within a relationship given that they are realistic. If you don’t have virtually any expectations, you could feel like you are negotiating for something less, which can be just as destructive to your romantic relationship. Hence don’t be reluctant to set increased standards for yourself and your spouse if you feel they are healthy.

Share →

Leave a Reply