Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A electronic data space, or VDR, is a protect online work area where businesses store and share confidential organization information. A fresh popular make use of case for financial and legal firms, but is additionally used in various industries.

The benefits of a online data room will be numerous and may have a huge impact on your company. The key is to ensure that you choose a platform that will work to suit your needs and your team, both today and into the future.

Whether your company is usually involved in area and real estate deals, mergers and purchases or any other industry, having a data room in position can https://oxfordbrickart.com/2021/12/22/infinity-stones-and-figures/ help to make the whole process work smoothly. Not only will it provide access to documents and legal papers that can be conveniently accessed, it allows your company to cut upon printing costs.

Another great good thing about using a digital data room is that it keeps your data safe. This is a significant concern in the modern world of online hackers and professional spies, but with a virtual data bedroom, you can be assured that your information will be secured in a remarkably secure method.

Fundraising can be described as critical part of any start-up, and a virtual info room can help ensure the secure exchange of sensitive documents with traders. Having a secure, easy to use tool can help make the fundraising process a smoother and faster a person for you plus your team.

Mergers and Purchases

As a result of the large amount of paperwork involved in mergers and acquisitions, a VDR can be very helpful to your M&A process. It will help to eliminate the necessity to print out thousands of pages that will be needed during due diligence and discussions. Additionally , a VDR will ensure that you can observe any alterations or deletions to records.

Investor Due Diligence

During an M&A offer, it’s vital that your provider can keep a close eye upon what potential buyers will be using and the actual aren’t. A good virtual data room will let you do this simply by recording all of the user activity, down to the page level. This will allow one to see what users looked at and how very long they looked at it.

In a lot of circumstances, investors could be difficult to find and have limited a chance to view all of your information. A virtual data room makes this process simpler by providing a central location for the whole team to examine all of your documentation.

Getting paperless could also make it easier to preserve a high amount of security. Frequently , large legal firms or perhaps M&A teams are supporting a number of clients and deals, which means that a significant volume of paper is being generated and printed. This can be both a drain on your own team’s as well as an expensive squander of resources.

The best way to get a virtual data room to fit you perfectly is to take advantage of a free trial, which various providers provide. This will allow you to try the various features and features of each info room on the market before committing to one. In addition, it will supply you with a good idea that providers tend to be cost-effective and user friendly than others.

Share →

Leave a Reply