Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are internet dating a ten years younger woman, you can learn a whole lot about her personality and what your lady likes. Nevertheless , you will have to end up being cautious. You need to deal with her with respect, and you need to make her feel special. Keeping these things in mind will let you have a click this link here now great relationship with the younger partner.

Online dating a newer woman is fun. But it also can bring up a lot of problems. For example, https://www.sugardaddysitesreview.com/ it is usually hard to get a younger woman to understand the expectations of an older man. The lady may also have different views than you about a lot of issues in life. The two of you might not agree on the whole thing, and it can be tough to obtain her to talk to you.

A younger girl may be even more sexually dynamic than you are. While this girl may not have got as much experience, the woman with still ready to try new pleasures. This is exciting to suit your needs, since she actually is very adventurous types of. And, jane is willing to share her experiences.

Younger girls are often more open-minded. They’re not going to be while judgmental as you may think. They’re not going to be jaded about romances. In fact , some might have got better interactions than you. These ladies are desperate to explore new things, and will also be a lot more ambitious than you.

Younger females are certainly not afraid of making mistakes. They might perform like children at times. However , this isn’t always the truth. Often , they are really more accessible to the world and possess a strong desire to have a fulfilling job. Mainly because an older man, you might not be able to take on similar lifestyle as her, but you can support her in her goals.

A great more mature woman can teach a youthful one to love. A more youthful woman will be more happy to listen to help from her aged partner. Working with a younger spouse can be a good way to keep your life fresh and fun. Also, a smaller woman can easily motivate a child to continue chasing his passions.

Most people might feel not comfortable with the get older difference between them. However , this doesn’t always have to stop you from savoring a good relationship having a great woman. Your age would not determine your romantic relationship, and it may not affect how you both experience each other.

You may be surprised at the amount of attention newer women acquire. It is especially common to enable them to attract interest in singles happenings. Especially if you really are a single mom, you might want to date a smaller woman to offer you some independence. Many young women are not committed and will have multiple sexual partners prior to you.

On the other hand, smaller women could possibly be more determined by unimportant things. For instance , they might be motivated by a residence or a property that they are interested in ordering. Similarly, they will may be drawn to an older man’s absolutely adore of sporting activities or perhaps music.

Share →

Leave a Reply