Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

As much as the world wide web is great, it is also a reproduction ground intended for red flags in relationships. If your girl or dude has certain over the internet interests, there is a reason why they will aren’t enthusiastic about you anymore. It might seem like a minor thing, nonetheless it’s imperative that you pay attention to these kinds of signs. Using this method, you can save your self from a relationship problems.

One of the biggest social media warning in human relationships is whenever your partner constantly uses their phone. It can be very aggravating when you’re on the date or just hanging out with these people and all that they care about is what’s occurring in their foodstuff. It’s not simply a sign penalized addicted to cultural mass media, but it could also indicate that they can rarely value you or the marriage as much as other people inside their lives.

If that they only content pictures of their meals, new outfits, or the spots they’ve traveled to without including you, it’s a clear sign that you’re not really their main concern. It’s not that they can don’t like you, but they could incorporate some other things that are more important in their life or just need to keep their very own private your life separate from your own.

One common problem that lots of people experience in their romances is that all their girlfriends or boyfriends observe and interact with inappropriate accounts or webpages. It might https://www.ance.org.mx/ForoExcelencia/steps-to-create-your-pakistani-wife-content-again be a little little innocent, yet it’s still a major red flag if your partner uses nude/sexy accounts or on a regular basis likes subject material that are sexually explicit in mother nature. This indicates that they can be not completely find a foreign bride in the relationship and might be ready to cheat upon you.

One other major red flag as if your partner employs their old flame on social websites. This can be a problem because it demonstrates they’re not more than their former mate, even though they might try to convince you in any other case. It’s necessary to talk about this issue and arrive to a mutually agreeable decision.

It’s not a good idea to reveal whatever might be viewed as incriminating upon social media, nevertheless there are some things you can post that will let others find out about your romance and how serious it really is. This includes photos, comments and any other content that would reveal details of your romance.

Some individuals think that social media is certainly not real and this you shouldn’t worry about what your partner posts over the internet, but the truth is that the relationship is definitely not as personal as you might believe. If you notice any of these social media red flags in your relationship, it might be time for you to end that. If you don’t, you can definitely find yourself within a serious mess that you cannot get away of. So , light some wax lights, put on several Motown ballads and lock the doors. This will help to you stay away from the heartbreak of the bad romance.

Share →

Leave a Reply