Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Who are European Ship order wedding brides?

A all mail order bride is a woman who would like to get married and get a family. These females are not only beautiful, but in reality know how to treat a man. They are simply very loyal, and they will do whatever it takes to make you happy.

In contrast to American women, European young ladies are indie and modern. Therefore they are not afraid so far men with a different cultural history, as long as they promote their prices and thoughts about family life.

They want to always be cured like a lover and are always dressed effectively, with the hair down, toenails done, and makeup utilized perfectly. This is one of the main reasons so many American guys search for European brides.

The next reasons why so many folks look for American birdes-to-be is that they are certainly more feminized than their counterparts in the US. This is not to say that they can hate guys, but it signifies that they are seeking equality in relationships.

mail order bride countries

These women think that women must have equal legal rights and responsibilities within a marriage. They do not want to be the only breadwinner, but they want to talk about their monetary responsibilities using their husbands.

They also do not want to shell out too much time away from their children. These women learn how to keep their house running, and they are generally not afraid to take care of issues themselves if possible.

If you are looking for a mail order better half, the first step is to sign-up on a right American dating internet site and look for your meet. Be sure to choose a trusted website it does not accept free of charge accounts and requires profile confirmation before letting you communicate with women on their program.

Upon having found a few user profiles, start mailing messages to them. The most important thing is to be courteous and respectful. This will win over 88bride.com her and give her the impression that you are serious about locating a wife.

The next thing you need to do is to question her out on a date. This is actually the best way to get to know her better and to see if she is the ideal person for yourself.

A good way to start out is by asking her what she is considering. This will help you to identify out her hobbies, passions, goals, and professions.

You can even ask her about her family history, her parents, and siblings. This will help to you to know more about her customs and traditions, as well as her expectations to your relationship.

Following this, you can continue to chat with her and find out if she is the best girl to suit your needs. During this process, it is also important to ask her for guidance about how to manage children or https://deall.osu.edu/research/faculty-research/modern-culture-studies various other family issues.

From this article you can see, a European mail order woman can be a great choice for your marriage. She will be a devoted, smart chatter partner and a fantastic mother to your kids.

Share →

Leave a Reply