Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Having a solid family romantic relationship can make a big difference in your total wellbeing. Family members can help each other when circumstances happen to be tough and will provide unconditional love. Possessing a strong marriage with your family can also help you learn healthy coping thai women sexy skills. It may also give you a impression of secureness in times of tension.

One way to improve your family marriage is to make certain you listen to your family members with attention. They could not realize how they are behaving or that their behavior is hurtful. Your loved ones might have had a difficult past or they may be enduring rough days. By hearing, you can discover how your family member is sense and you may have the ability to solve the problem.

Some research have determined that spouse and children relationships currently have a greater impact on a individual’s well-being than we may believe. Having a good family can assist you deal with stress and anxiety, and can in addition provide you with support and advice when you are faced with a crisis. It may also provide you with a sense of security and belonging. The moment family members provide you with affection and support, you are more likely to possess positive behaviour about existence and your family individuals.

You may also end up being hurt by your spouse and children member’s patterns. If you find that your family member is not really treating you with the dignity that you are entitled to, then it is certainly time to placed boundaries. It isn’t always feasible to stop somebody from performing badly. Nevertheless , you can develop coping expertise, such as mindfulness, that will help you deal with situations in a great way. You may also talk about the challenge with your member of the family in a way that is certainly empathetic. Should you have a hard time reaching out to your family member, try environment a time when you can actually talk about it.

The spouse and children relationship can be a fancy and elaborate relationship. It may require many different elements, including the individuality of each specific, the type of relatives structure, as well as the socioeconomic status of each loved one. While there are many factors to consider, you will discover six features that are popular among a healthy family unit.

Family members share a common background beliefs, but they also have specific goals. Individuals can have a selection of traditions, just like celebrating holidays. They also discuss values, values, and responsibilities, and they may guide one another through difficult times. A strong is full of appreciation, thankfulness, and strong coping skills.

As a, you might be deciding on exactly who you want to be your mother and father and exactly who you want to be your siblings. Some choose not to have children. These decisions may affect the quality of the marriage as well as your overall wellness. Other factors that affect family unit relationships include your socioeconomic position, contest and ethnicity, and religion.

Your family relationship may be crucial to your health as you get older. This is because the health and well-being of your cardiovascular system, immunity mechanism, and allostatic load might be affected. Additionally , you may need even more help with the caregiving needs because you age.

https://images.pexels.com/photos/2913786/pexels-photo-2913786.jpeg

Share →

Leave a Reply