Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Rules of Survival is known as a game that is available for PERSONAL COMPUTER, iOS, and Android. It has a variety of features, but its key appeal is normally its simpleness.

The game may be a battle suprême style present shooter. In it, you happen to be dropped upon an isle with 100+ other players. You must deal with to survive, while at the same time collecting weaponry and items.

The game contains a wide variety of system options and vehicles. It also allows you to personalize your avatar, vehicle, and weapon.

The overall game can be played out solo or perhaps in groups of up to 4. You can even compel friends and colleagues to try out on your workforce.

To get started, you can download the game from the recognized website. After you have successfully downloaded the overall game, you can install it on your PC. After, you can select among a few diverse settings.

If you are searching for a wonderful action game, you must give Guidelines of Your survival a try. Even though it is a bit short on features, it nonetheless offers a few excellent video gaming opportunities.

For starters, the game features two playable maps. The are the Fearless Fiord and Ghillie Area. Both these maps possess a high person count, nonetheless they each have their own pair of features and challenges.

There are several game ways in Guidelines of Endurance, including Fireteam, Solo, Duo, and Squads. Players may also opt to play in the Ranked setting.

The game utilizes a range of systems to help you go through the atmosphere http://www.rulesofsurvivalgame.org/how-to-constantly-win-in-rules-of-survival/ of a realistic warzone. Nevertheless , some players may encounter trouble along with the controls. Consequently , you may want to correct your awareness and aim before attempting to play.

Share →

Leave a Reply