Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Today, many people have become interested considering the pros of online dating. Actually there are now millions of people who have been hooked with this. One of the most loved positives of online dating is their accessibility and anyone by any area of this community can actually put it to use easily. This is why millions of lonely women in this nation are already using various internet dating websites.

The next thing that individuals will discuss are the pros of employing these websites. We know that there are several advantages of online dating but what regarding the disadvantages? Well, first of all, it allows you to find new friends from virtually any corner of the globe. Certainly, you don’t need to visit some remote place just to get the chance to connect with your soul mate.

The next thing that we are going to talk about are the drawbacks of online dating services. One of the most common and the most severe pros of online dating site is normally its unrealistic expectations. Much of the time, those who are using this web site often assume that they will be capable of finding the perfect meet for them instantly. Sadly, you will still find a lot of singles who are breaking news stuck with somebody who they cannot genuinely commit to. So before even beginning your search for the right one, make certain you have sensible expectations.

A different one of the advantages of online dating globe is the freedom of getting to a different relationship. In today’s contemporary society, there are a lot of demands for people to begin a family. As well, there are also a number of social issues that come along with having a household such as doing work in an office and taking care of the husband and children. Although since there is no physical connection in your way on the path to the other person while you are dating online, there is no need for you to knowledge all these different things just to get wedded.

Perhaps the simply thing that is not really a evidence online dating whatsoever is the fact so it does not actually require you to spend a lot of money. With that said ,, it has proven to be a great way to preserve a lot of money as opposed to going out on the real date. You can easily start-up a profile with as little as $4 by adding your hobbies, age, and hobbies inside your profile. Various other than that, you’re going to be free to go through the profiles and choose the one which most matches your personality.

Finally, an alternative of the pros of online dating site is that you do not have to manage any psychological or factors barriers if you are trying to try to find the right person for you. Aside from that, all of the communication is performed via instantaneous messaging or email. This means that you have to worry about dealing with a particular person when the two of you plan to get yourself closer. Online dating services are seen to have an improved success rate in terms of finding a perfect match for a particular person.

Share →

Leave a Reply