Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

It is important in order to keep wits about you when you take the internet, specifically if you are within a foreign country. This can incorporate keeping your credit cards information safe and guarding yourself from scams. If you are considering dating in Croatia, then you should also be sure you follow some of the best internet Croatian going out with safety points.

A popular online Croatian dating security tip has been to be aware about the surroundings. You must also know what your privileges are while an internet individual from this country. Browse the privacy insurance plans of the site you are using and be cautious when using a https://www.stlbrideandgroom.com/croatian-brides/ visa or mastercard.

One other online Croatian online dating safety idea is usually to dress appropriately. Wearing the proper clothes is a superb way to avoid currently being targeted by simply robbers and other unwelcome parties. In addition , dress up in a way that might blend in with the crowd may also reduce your odds of being bothered.

While traveling to Croatia, you should be careful with your funds. Never give your cash or perhaps other valuables to any person you do not know. Keep extra cash in a safe at the hotel or conventional hotel and do not write about your personal information with people you don’t know.

Also, make sure to read a little about the neighborhood culture. Going out with in Croatia is a more traditional affair, and so be prepared for a lot of etiquette. For instance , most Croats fulfill future lovers through friends and family. Men commonly initiate connection with women, and they will generally imagine the woman pays for her evening meal. While it isn’t a negative idea to inquire a possible date to split the charge, you may not need to do so.

One https://www.quora.com/Is-internet-dating-the-only-way-these-days-to-meet-someone of the best web based Croatian dating safety guidelines is to use a VPN, or Virtual Private Network, to protect yourself from the prying eye of online hackers. There are several totally free and paid alternatives for this service, so locate one that will suit your budget.

One of the most important online Croatian dating wellbeing tips is usually to make sure the hotel room is safe. This really is particularly crucial if you are going to be staying in a place with sketchy or unsafe areas. The door on your hotel room must be durable and easy to use, and you should always check out the bedroom before you leave.

Other suggestions to consider in terms of online Croatian dating security include not meeting unknown people in public spots, and choosing an online online dating site having a better popularity. These could sound basic, but they are vital steps in keeping yourself and your things safe.

Some of the best via the internet Croatian dating health and safety tips to stick to are to clothes for success, retain your own card details safe, and maintain a close eyesight on your finances. You can also utilize the latest in Online safety technology, such as a Virtual Private Network, to make your journey more secure.

https://s.pfst.net/2015.01/70314168806315dcebd923c9c614502876a1c75f51c_b.jpg

Finally, an excellent online Croatian internet dating safety tip is to check out the benefits of a mobile phone. Even though Croatia is a relatively safe region, you can find still delete word theft, consequently carry your phone about with you at all times.

Share →

Leave a Reply