Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Before you decide to get married with a Russian mail purchase bride, it really is essential to know a little about the land. Depending on where you reside, a Russian mail buy bride can have a range of income and spending habits. However , they are usually superb with cash and are able of managing a family finances.

A lot of Russian women have good educations and are generally working to build a profession. While they are career influenced, their amazing goal is usually to start a family. If you want to impress a Russian bride, make sure you know a bit about the country. You will find that easier to link with these types of women once you know what to expect from their website.

Russian mail buy brides are known for being extremely loving and accountable. They will care for you in any circumstance and are dedicated to their partners. They have a interest for food preparation and will ready your favorite food for you. In addition , they will prepare a healthy diet in your case. Whether it is mail order bride russian a traditional Chinese meal or something exotic, your Russian wife will you’re by no means hungry or perhaps without whatever.

Russian girls are likewise very faithful. They wish to get married with someone who values their determination and trust. It is necessary to understand the Russian customs, and that means understanding what males are like. Russian brides are often hard-working and ambitious, however they value family and security much more than anything. Due to this, you can trust that they will be devoted to you. https://www.ramdass.org/true-meaning-soul-mate/ These types of qualities cause them to a perfect match for relationship. If you have the suitable qualities, you could end up confident that your Russian bride-to-be will be faithful and loyal.

Besides being dedicated, Russian email order birdes-to-be are also extremely respectful. They are simply taught to respect their parents and help all of them in every part of life. They certainly the jobs and produce time for family unit days. Additionally, they know every family member, and will by no means insult the respect of the spouse and children. This is why it is important for you to deal with your Russian mail buy bride since an equal. This is actually only method to ensure her happiness.

Whether you are buying a Russian -mail order new bride for relationship or are considering dating just one Russian female, online dating services will be the easiest and fastest method to satisfy a Russian female. You can choose from a lot of dating websites for a Russian mail order bride and make your wish come true! Remember not to limit your search to a person Russian women.

There are plenty of reasons why Russian mail order wedding brides are so appealing. The first factor is that these types of women happen to be beautiful and passionate. It is simple to fall in love with one of these women. In fact , Russian ladies have a peculiar intuition and usually are used to the Western attitude. Their sociable background didn’t put together them with respect to the duties of breadwinning and housekeeping.

Share →

Leave a Reply