Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

One of the most crucial aspects of matrimony https://thebritishschoolofexcellence.com/social-etiquette/dating-etiquette-101/ is certainly loyalty. You must show your partner that you are there for her and put her needs ahead of your private. It might sound simple, but it can make all the difference on the globe. Here are a few straightforward ways to be a better husband.

Tune in to your wife’s thoughts and feelings. Once she is upset, try to understand what she is sense without interrupting her. This will help you understand what this woman is feeling and improve the relationship. By understanding the wife’s demands and being sensitive with her emotions, you’ll be a better husband.

Is not going to overdo physical emotions. Men answer physical passion differently, so it’s important to find out his personal preferences. Once you know what this individual likes, grow your affection slowly but surely. If your hubby becomes isolated or perhaps too populated, back off a bit trying to find a harmony.

A good spouse is able to be open to learning and developing. A good partner is happy to deal with his own tremendous grief and past trauma. The true secret is usually to cultivate mental wellness and not be worried to express his emotions. A good husband incorporates a great sense of self and it is happy to dedicate quality time together with his family.

Check with your man about his interests and hobbies. If he has certain actions, participate https://dreamfiancee.com/blog/how-to-get-a-mexican-girlfriend in these people. You can even give to web host an event relating to your partner. This will generate him feel that you’re interested in what he likes. This way, you are able to construct a stronger romance and make him feel at ease in your existence.

A good spouse helps his partner restore coming from difficult days by making him feel important. This is vital to prevent battles and jealousy. If your partner is battling a problem, then you can definitely understand the feelings and give your partner the emotional support they need. By showing your wife that you just care, you will still prevent fights and jealousy.

When the man of the home, you should be more aware of the family and produce decisions which have been right for the family. Do not let yourself be too overbearing. Girls wish men for taking responsibility because of their home. While you are open and honest, you may become the hero.

Share →

Leave a Reply