Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Long length relationships can be quite a very difficult experience. Whether it’s just one person going away with respect to work or perhaps both persons being geographically far apart, long range relationships are generally not easy. Even if they appear simple at the beginning, they can turn into quite difficult. But is actually not extremely hard to make all of them work. In fact , it is possible to keep an extensive distance romantic relationship solid and successful.

https://images.clipartof.com/small/1107043-Clipart-Happy-Black-Wedding-Couple-Posing-For-Portraits-Royalty-Free-Vector-Illustration.jpg

Probably the most important things to bear in mind is the importance of effective conversation. If the two occasions are not communicating effectively, then simply miscommunication is a big possibility. This may cause misinterpretation of messages, and even misunderstandings.

For longer distance lovers, it’s important to place obvious ground rules. They have to be clear as to what constitutes an intimate moment. The key is to avoid hanging out in a site that produces your partner look uncomfortable. Ensure that you avoid quite a few time without experiencing each other. Instead, you can set up regular times to be talking to each other. , nor post whatever inappropriate about discover this online communities.

Just like any romantic relationship, trust is a huge element. It can be a challenging chore to build trust in a long distance relationship. This may be due to negative seeing experiences, low self-esteem, or perhaps childhood stress. To address this kind of, you may need to talk about your insecurities and fears using your partner. Also, you should have a discussion about jealous thoughts.

Another big hurdle extended range length relationships is definitely maintaining sex intimacy. You are able to still have regular intimacy, but you defintely won’t be able to get it done face-to-face. Consequently , you’ll have to become creative. This means you’ll want to find alternative varieties of intimacy, such as texting, cellphone sex, or by using a webcam. Several couples enjoy smartphone sex, this means you will be very healthy.

Keeping touching your partner is usually not always convenient, but it could be crucial to https://medium.com/moments-of-passion/how-to-find-the-love-of-your-life-f032d54873b3 the health of the relationship. If you’re sending all of them flowers issues birthday or buying them a particular present, you have to keep in touch. While it may not be the same as presenting hands, it could possibly still signify a lot to you.

Even though prolonged distance connections can be complex, they can be incredibly rewarding. When each have the bravery to work through the challenges that may arise, they can find a mutually satisfying outcome. Taking the time to plan a holiday together or perhaps book a plane admission is another great way to show your partner how much you love them.

If you’re going to be spending a substantial amount of time faraway from your partner, consider hiring a trustworthy psychologist. These professionals can help you to discover why you feel the way you carry out, and your skill to improve the long length relationship. Employing their advice can assist you stay positive and strong through the entire method.

The most impressive things about long range relationships is that they can be a wonderful learning experience. 2 weeks . chance to get the own id and how you interact with other folks. You can also utilize this opportunity to strengthen your relationship to people.

Share →

Leave a Reply