Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Many ethnicities have their private traditions once considering wedding icons. In ancient Rome, the bride-to-be was placed nuts and sweets. In the Anglo-Saxons, wheat and barley were thrown around the chapel floors. These grain represented love, commitment and abundance. Some historical cultures as well believed that the bride and groom would be protected with a horseshoe, which usually served like a metaphor with respect to the celestial satellite.

Marriages are also traditionally described as a covenant between a male and a female. Many made use of see marital relationship as being a model to get God’s everlasting love to get the cathedral. In Hebrew, the word “covenant” means “to cut. inch Blood contrat had been agreements among two persons and had been created by cutting an animal in two and placing it on the ground opposite each other.

Another traditional wedding symbol is the “something old, ” or “something new. ” This may be a piece of jewellery, or some thing given by an old spouse. It symbolizes the bride’s connections with family and her fresh life. A further popular mark certainly is the garter, which will symbolizes good luck. Tossing the garter or basket is also a sign of good fortune. Wedding dresses in white, green, or perhaps violet are thought to be auspicious, and represent faithfulness and pride.

The original wedding signs have developed over time, several of them continue to be. They are simply still a component of the modern ceremony and can be utilized in subtle or bold methods. usamailorderbrides.com/american-singles/california/los-angeles/ They can add to the natural splendor of the feast day and add a sense of history to the union. The ultra-modern bride and groom may associated with ceremony mainly because personal because they want it to be, and the wedding symbols they select are a great way to do that.

One more traditional marriage ceremony symbol certainly is the veil. This was used in ancient The italian capital as a way to preserve the new bride from wicked spirits and protect the near future couple. Traditionally, the veil was red or perhaps orange, and was wrapped about the bride’s brain. It also symbolized sex and fecundity. Through the ceremony, the bride and bridegroom wore the veil to shield one another through the ill effects of evil state of mind.

In China, the double-happy character is a common wedding ceremony symbol. It comes from a folklore storyline about a college student who became ill in a mountain village. His herbalist’s little girl treated him plus the two became adoringly obsessed. Later, trainees promised the herbalist’s girl that he would come back and get married to her.

In addition to the wedding couple wearing the unity mix, the few may choose to experience a oneness ceremony. This ceremony can be conducted with either a full or private service. The wedding celebrant https://www.siabz.com/the-right-way-to-win-at-online-dating/ should be able to customize the wedding according to the couple’s wishes. In addition , unity events might also be performed with the presence of members of the family.

singles in california

Other wedding symbols range from the phoenix and dragon. In Asia, the lotus flower is called the goldfish and is a symbol of unlimited absolutely adore. In addition to the wedding couple, it also symbolizes the bride’s parents. Different family members may also be etched on the marital relationship scroll.

Share →

Leave a Reply