Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are a man looking for a woman to adore, then you may want to consider locating a Ukrainian partner. In fact , even more marriages are being signed up yearly. There are many reasons why these types of ladies can result in great spouses.

A Ukrainian woman is not your typical stay at home mom. Rather, the girl wants to have the chance to live a more relaxed life. She is willing to perform lot of stuff for her husband. For example , she actually is very devoted to her family. The typical Ukrainian young woman will most likely have a profession and a little family. Therefore this lady has lots of time for you to dedicate with her partner and their children.

Yet , she also incorporates a few needs. Most women want a guy who will love all of them, take care of them and who is ready to support all their future aspirations. They also want a man that is willing to listen to all of them.

When a https://snore-care.com/how-to-find-a-korean-language-wife/ Ukrainian girl gets interested in you, she will get in touch with you. While she will certainly not immediately ask you to proceed to Ukraine, she’ll be very keen on discussing with you if you receive romantically interested.

You are able to also use a seeing website to locate a Ukrainian star of the event. These sites are easy to navigate and gives many services. Some of the sites, just like UkrainianCupid, even have video talk. With this kind of a service, you is able to see your chosen woman in real-time. As well, the internet site allows you to give her a standard or the.

It is not unusual for that Ukrainian female to actually want to travel in foreign countries. Having a chance to see the world is important to all of them. However , the majority of cannot afford going far. Consequently , it is a wise course of action to learn slightly about their way of life and the actual expect away of the marriage.

One of the best aspects of a Ukrainian girl is usually her relatives values. Many girls experience a strong connection to their family and are proud of the country. Not only do they esteem their father and mother, but they also care about the environment. Thus, they will do their finest to keep it nice and clean.

One more that a Ukrainian woman is normally beautiful is her feminine physique. Many men are attracted to the https://findabrides.com/ukrainian-brides idea of marrying a lady which has a lovely number. That is why jane is so popular amongst guys. Likewise, the quality of her pores and skin and your hair are other perks.

Locating a Ukrainian woman is definitely not the most difficult task, but it is still a worthwhile undertaking. By choosing a good international discovering service, you increase your chances of achievement. Also, you must have a look at several online profiles.

The web has made it simpler to meet ladies from worldwide. Besides, many of these courses and websites have free membership. Additionally , you may make advantage of peel off stickers and video conversation.

Although it is possible to locate a Ukrainian bride-to-be on your own, you are able to increase your likelihood of success by opting to use the services of a specialist.

Share →

Leave a Reply