Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re looking for a dating spouse, a good online dating sites profile may put you a step ahead of the kit. Not only should it be eye-catching, additionally, it needs to show off your persona and hobbies.

A good profile will uses an up close and private photo. Although a selfie is a good way to go, it’s not necessary. Various other photos should include a mix of headshots and full body pictures.

One of the most important aspects of the profile is certainly your biography. This section should be unique and include information that is certainly pertinent to you personally, as well as your interests and hobbies.

Include a few photos of you cheerful and having a great time. Make sure to range from the right kind of selfie, too. You would like to show off your natural self, not a taking place one.

Yet another thing to do is get a friend to help you hype you up. You can also ask him or her to write a review.

You should also check out the competition. Look at going out with app experiences, such turkish mail order brides as Hinge or Bumble. Both of these apps employ prompts instead of a traditional biography. In addition , the best profiles screen a mixture of funny and weeknesses.

When writing your bio, you should operate the latest technology. Your profile is normally one http://www.berkeleywellness.com/self-care/sexual-health/article/sex-good-workout of the primary things people see once they visit your profile page, and so make sure you’re here using the high quality photos and software program.

https://images.clipartof.com/small/1212551-Cartoon-Of-A-Beautiful-Woman-With-Sunglasses-And-Long-Straight-Blond-Hair-Royalty-Free-Vector-Clipart.jpg

Also, take your time. It could not you a chance to rush throughout the process.

Share →

Leave a Reply