Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Latin ship order wedding brides have turned out to be the best life lovers a man could ask for. They can be loyal, warm, and nurturing. They are selfless and knuckle down for their people. Their awareness of detail can be unsurpassed and the communication expertise are far superior to those of all their counterparts. Additionally , they are extremely intelligent and also have better social skills.

The search for a Latin mailbox order bride can be possible if you know very well what to look for. First of all, you should give attention to reputable Latin mail purchase bride websites. Most of these sites have 1000s of beautiful girls and offer easy navigation. You may also search for Latin mail purchase brides by using the appropriate filters.

Another way to make the the majority of your search for any Latin mail order woman is to use confer with a reliable web based relationship business. These companies will help you find a Latina mail purchase bride and give you the support you need to make your romance a success.

However some people have uncertainties regarding whether or not Latin -mail order birdes-to-be are legitimate, they are more than the product. A number of them are actually one and looking for a significant and permanent relationship. And if you are willing to spend the time for you to learn about their particular culture, when you are in for a treat.

bride order catalog

Many of them require a family, however, many also want to have the freedom being able to live their particular lives how they want. Other folks just need a tiny bit of financial security. For reasons uknown, these women of all ages are willing to make the sacrifice to bring a family into their lives.

Although there are a few myths surrounding Latina mail buy brides, is easier that they are extremely good at exhibiting the appropriate signs or symptoms. Some of them have already been described as getting highly sex-related, which is one of many reasons why they’re and so attractive.

While some for these women will be edgy and wish to have some fun, others are incredibly intelligent and are trying to find something far more profound. To get example, some of them want to follow a career in the United States. Yet they’re willing to put their careers on hold to get a chance to begin with a family.

One of the things that numerous people think about when a Latin woman the actual cut https://dreamfiancee.com/latin for their wonderland husband is their language. However , a large number of Latin email order brides can speak both English and Spanish, making them a fantastic resource for you. If you’re not sure how to speak the language, there are plenty of Latin mail purchase bride websites that have translators available.

You may also want to consider a trip to Latina America, where you can meet and date a Latin woman. Some Latinas even favor this option to a Western dating knowledge. Visiting a Latina country is actually a fun way to get to know the culture and lifestyle of the people presently there.

Share →

Leave a Reply