Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The wedding practices in Latin America are incredibly colorful and varied. They are also very personal. Each few has their own personal customs. Nevertheless , there are several prevalent elements which can be commonly used.

Most Latina American weddings take place in a Catholic church. Following the ceremony, the marriage reception is usually held https://www.telegraph.co.uk/women/sex/the-20-best-online-dating-websites/ in the groom’s home. A conventional Mexican meal is offered. It is usually dished up with a hot and spicy tomatillo sauce.

At the reception, a salsa band can be fun. Other practices include throwing bird seed products and rice. These are intended to bring best of luck to the couple.

Some Latinx traditions feature the two parents down the aisle. Yet , it’s not uncommon for a couple to pick out to have a municipal ceremony. This occurs before the wedding party, and it’s really attended by simply close friends and family.

https://i.pinimg.com/474x/04/f9/26/04f9264ec2a6a5216debe489e3022ad9.jpg

Probably the most popular traditions in Latina America is the money show up. This is a celebration that lasts 4 – 5 songs. Various cultures around the globe participate in the dollar dance.

Another tradition is tossing of the groom. Guests throw out grains or perhaps other things at the newlyweds as they keep the reception. Guests who all miss the ceremony are viewed as to be unfortunate.

Latin wedding ceremony traditions can easily end up being as intricate or as easy just like you want. You may focus on the religious factors, or you can have a fun party with friends and family. As you method your wedding, keep in mind latin singles online dating that you can add your latin wife individual touches on your ceremony and reception to build it unique and particular.

Share →

Leave a Reply